CURSURI FUNCTIONARI PUBLICI ON-LINE 2024

NOU ! DESCARCĂ DE AICI OFERTĂ CURSURI  FUNCŢIONARI PUBLICI ON-LINE 2024 >  5 ZILE/CU DIPLOMĂ DE 30 ORE (conform art. 479 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ) Bonus 4 + 1 GRATUIT, indiferent de cursuri)   

cursuri functionari publici munte

DESCARCĂ DE AICI FORMULAR CERERE DE ÎNSCRIERE CURSURI ON-LINE 2024

Cursuri de formare profesională recunoscute, pentru promovare profesională, conform H.G. nr. 1066/2008, pe domeniile prioritare A.N.F.P., organizate săptămânal, de luni până vineri ! Traineri cadre universitare, cu atestare în utilizarea tehnologiei de învăţământ la distanţă !

cursuri online functionari publice


Pentru cei dintre dumneavoastră care nu pot participa la cursurile noastre organizate cu prezenţă fizică, va precizăm faptul că toate cursurile noastre de perfecționare pentru sectorul public sunt organizate şi în sistem ON-LINE, în perioada 08 ianuarie – 17 decembrie 2024. Cursurile on-line pot fi achiziționate şi din catalogul SEAP al Asociației Universitare Columna (cod fiscal 32781309) !


Mai jos regăsiți descrierea cursurilor şi detalii cu privire la înscriere şi plată ! 


CURSURI DE PERFECŢIONARE  2024 ORGANIZATE ON-LINE PENTRU SECTORUL PUBLIC (serie nouă ianuarie – decembrie 2024, 43 de cursuri pe domeniile prioritare ANFP)

Cursurile sunt organizate săptămânal, în sistem e-learning, cu durata de 5 zile, de luni până vineri, 6 ore/zi, total 30 de ore, conform Noului cod administrativ, necesare pentru promovarea pentru gradul profesional următor (furnizor certificat ISO 9001 : 2015 Activităţi de formare profesională on-line) !


PAŞI SIMPLI PENTRU ÎNSCRIEREA LA CURS:

1 ) COMPLETAŢI CEREREA DE INSCRIERE TIP, cu precizarea cursului ales şi a perioadei dorite (poate fi descărcată de AICI)

2) Transmiteţi cererea de înscriere semnată şi ştampilată la adresa de mail inscrieri@asociatiacolumna.ro ;

3 ) Veţi primi pe mail factura aferentă iar aceasta trebuie achitată până la data începerii cursului;

4 ) Luni, în ziua începerii cursului, veţi primi pe mail link-ul de  acces pe platforma on-line, împreună cu codul de înregistrare şi acces pe platformă (nu trebuie sa instalați nimic)

SUNĂ PENTRU SUPORT LA 0722.207.117 !
cursuri functionari publici online 2024

INSCRIE-TE ACUM ! VEZI PRINCIPALELE CURSURI ON-LINE CU DIPLOMĂ  DE 30 DE ORE MAI JOS !

IMPORTANT ! Înscrierile se fac permanent, pentru oricare dintre cursurile noastre ! La patru cursanți înscriși/instituție, al cincilea beneficiază de un curs gratuit (4 + 1 GRATUIT 100%, indiferent de cursurile achiziționate)  Studiați grila de cursuri on-line de mai jos şi înscrieți-vă la cursul dorit ! Solicitați voucherul pentru cursul gratuit la telefonul 0722.207.117 !

Pentru detalii complete privind organizarea acestora vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0722.207.117 !

CONSULTAŢI LISTA CU O PARTE A CURSURILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ ORGANIZATE DE SOCIETATEA NOASTRĂ ON-LINE ÎN ANUL 2024 PENTRU ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ :

CURS 1 – Managementul resurselor umane și salarizarea personalului din sectorul public (curs on-line 30 ore)

Tematica:

 1. Managementul resurselor umane – legislație, roluri, principii, proceduri și obiective
 2. Dezvoltarea personala – notiune, principii si valori
 3. Dezvoltarea carierei: definiţie, obiective şi stadii
 4. Planificarea dezvoltării carierei
 5. Managementul propriei cariere
 6. Planul individual de dezvoltare personală a funcţionarilor publici
 7. Dezvoltarea carierei şi pregătirea profesională
 8. Motivarea funcționarilor publici
 9. Motivarea intrinsecă și motivarea extrinsecă
 10. Statutul funcţionarilor publici conform Noului cod administrativ
 11. Statutul personalului contractual din instituţiile publice 
 12. Aplicarea legislaţiei privind salarizarea personalului din instituţiile publice

CURS 2 – Control managerial intern și asigurarea calității serviciilor publice (curs on-line 30 ore)

Tematica:

 1. Organizarea comisiei pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial intern
 2. Elaborarea planului de dezvoltare a sistemului de control managerial intern
 3. Identificarea activitatilor pentru care este necesar să se elaboreze proceduri
 4. Realizarea procedurilor de sistem, a procedurilor operaționale și a întregii documentații necesare implementării sistemului
 5. Identificarea principalelor riscuri şi a măsurilor necesare contracararea acestora
 6. Identificarea situațiilor generatoare și potential generatoare de întreruperi ale activității
 7. Stabilirea obiectivelor de tip SMART la nivelul instituţiei
 8. Stabilirea circuitului documentelor și a informațiilor din instituție
 9. Intocmirea rapoartelor semestriale/anuale privind stadiul implementării standardelor de control managerial intern
 10. Elaborarea Codului de etică la nivelul instituției
 11. Principii și norme de realizare a auditului intern în instituțiile publice

CURS 3 Anticorupţie, deontologie profesională şi prevenirea situaţiilor de pantouflege în sectorul public (curs on-line 30 ore)

Tematica:

 1. Etica si deontologia
 2. Bazele integritatii publice
 3. Sistemul national de integritate
 4. Transparenţă şi liber acces la informaţiile de interes public
 5. Transparența decizională
 6. Normele deontologice aplicabile functionarilor publici
 7. Normele deontologice aplicabile personalului contractual din administratia publica
 8. Politici anticorupție
 9. Principalele reglementări anticorupție instituite Legea nr. 161/2003
 10. Prevenirea situaţiilor de pantouflage în instituţiile publice şi elaborarea documentelor specifice

CURS 4 – Achizițiile publice – atribuirea, elaborarea, încheierea, controlul şi monitorizarea contractelor administrative (curs on-line 30 ore)

Tematica:

 1. Cadrul legislativ al achizitiilor publice
 2. Calitatea de autoritate contractanta
 3. Atributiile compartimentului intern specializat din cadrul autoritatii contractante
 4. Domeniul de aplicare al Legii nr. 98/2016
 5. Praguri valorice in achizitiile publice
 6. Noutati privind procesul de achizitie publica
 7. Strategia anuala de achizitie publica
 8. Programul anual al achizitiilor publice
 9. Etapizarea procesului de achizitie publica
 10. Documentul unic de achizitie european (DUAE)
 11. Noile tipuri de proceduri de atribuire
 12. Documentatia de atribuire
 13. Etapa de organizare a procedurii
 14. Evaluarea ofertelor
 15. Conflictul de interese
 16. Reguli noi utilizare S.I.C.A.P. pentru autorități contractante

CURS 5 – Contabilitatea instituțiilor publice și realizarea controlului financiar preventiv (curs on-line 30 ore)

Tematica:

 1. Organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice
 2. Elementele situatiilor financiare
 3. Contabilitatea elementelor patrimoniale
 4. Contabilitatea imobilizărilor
 5. Contabilitatea stocurilor
 6. Contabilitatea decontarilor cu tertii
 7. Contabilitatea trezoreriei
 8. Contabilitatea veniturilor si finantarilor
 9. Contabilitatea cheltuielilor
 10. Controlul financiar preventiv
 11. Utilizare Forexebug
 12. Management financiar in institutiile publice
 13. Realizarea controlului financiar preventiv

CURS 6 – Taxe, impozite locale şi executare silită – noutăţi legislative (curs on-line 30 ore)

Tematica:

 1. Instrumentele şi limitele autonomiei financiare locale
 2. Reguli şi proceduri de execuţie bugetară la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale
 3. Principii, reguli şi proceduri de administrare fiscală
 4. Regimul impozitelor şi taxelor locale
 5. Executorii bugetari locali
 6. Procedura executarii creanțelor fiscale

CURS 7 – Managementul administrației publice – principii şi mecanisme moderne (curs on-line 30 ore)

Tematica:

 1. Structura organizatorică şi funcţională a unei organizaţii publice: organizarea formală şi organizarea non-formală;
 2. Obiectivele instituţionale
 3. Funcţii, roluri şi atribuţii în managementul public;
 4. Sisteme de management public: metode, tehnici şi instrumente; funcţii publice de conducere;
 5. Componente moderne ale managementului public: managementul de proiect, managementul riscului, etc.;
 6. Identificarea şi alocarea resurselor, accesul la resurse;
 7. Instrumente de monitorizare şi control operaţionale în managementul public modern.
 8. Dezbaterea conceptului de performanţă în instituţiile publice

CURS 8 – Managementul proiectelor şi valorificarea oportunităţilor de finanţare 2024 – 2027 (curs on-line 30 ore)

Tematica:

 1. Stabilirea scopului proiectului
 2. Stabilirea cerintelor de management integrat al proiectului
 3. Planificarea activitatilor si jaloanelor proiectului
 4. Gestiunea utilizarii costurilor si resurselor operationale pentru proiect
 5. Realizarea procedurilor de achizitii pentru proiect
 6. Managementul riscurilor
 7. Managementul echipei de proiect
 8. Managementul comunicarii in cadrul proiectului
 9. Managementul calitatii proiectului

CURS 9 – Comunicare, relații publice și protocol în sectorul public (curs on-line 30 ore)

Tematica:

 1. Modele teoretice ale comunicării
 2. Nevoia de comunicare informala
 3. Spaţiul public si comunicarea; efecte perverse
 4. Comunicarea publica
 5. Comunicarea si rolul sau în prevenirea crizelor
 6. Manipularea prin structurile mass-media
 7. Aspecte ale comunicării în grupurile de munca
 8. Rolul liderului în comunicarea de grup
 9. Motivarea prin comunicare
 10. Stilul de comunicare Comunicare verbală, paraverbală şi non-verbală
 11. Norme de protocol
 12. Comunicarea cu beneficiarii si angajații serviciilor publice (stil autoritar sau stil defensiv?)

CURS 10 Transparenţă şi liber acces la informaţiile de interes public (curs on-line 30 ore)

Tematica:

 1. Ce este transparenţa şi importanţa ei
 2. Transparenţa şi sistemul naţional de integritate
 3. Controlul cetăţenesc al activităţii administraţiei publice
 4. Liberul acces la informaţiile de interes public (Legea nr. 544/2001)
 5. Transparenţa decizională (Legea nr. 52/2001)
 6. Transparenţa şi buna guvernare
 7. Rezistenţa la schimbare – schimbări culturale şi comportamentale

CURS 11Asistența socială a copiilor, a persoanelor vârstnice și a persoanelor cu dizabilități – noutăţi legislative (curs on-line 30 ore)

Tematica:

 1. Sistemul de asistență socială: mod de organizare, beneficiari şi servicii sociale
 2. Asistenţa socială a copilului: structuri responsabile, măsuri de protecție şi tipuri de servicii asigurate
 3. Strategii privind protecţia copilului şi principii utilizate
 4. Principalele acte normative referitoare la persoanele vârstnice
 5. Asigurarea serviciilor sociale în centre de zi și la domiciliu
 6. Specificul serviciilor sociale adresate persoanelor vârstnice
 7. Îngrijirea persoanei vârstnice în centre de zi și la domiciliu
 8. Consilierea psihologică a persoanelor de vârsta a treia
 9. Cadrul legislative şi asigurarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi
 10. Principiile de promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi
 11. Incluziune socială şi metode de lucru cu persoanele cu dizabilităţi
 12. Organizarea şi funcţionarea centrelor pentru persoanele cu dizabilităţi
 13. Asigurarea securităţii persoanei cu dizabilități în centre
 14. Obligaţiile persoanelor cu dizabilităţi, ale familiei sau ale reprezentanţilor legali

CURS 12Registrul agricol, cadastru și fond funciar (curs on-line 30 ore)

Tematica:

 1. Organizarea registrului agricol
 2. Intocmirea registrului agricol
 3. Completarea registrului agricol
 4. Controlul datelor din registrul agricol
 5. Centralizarea datelor din registrul agricol
 6. Raportarea datelor din registrul agricol
 7. Fond funciar – principalele noțiuni și reglementări aplicabile
 8. Noțiuni generale de cadastru și legislatia aplicabilă
 9. Lucrări de cadastru, culegerea datelor și planul cadastral
 10. Fond funciar

CURS 13Urbanism, amenajarea teritoriului și disciplina în construcții (curs on-line 30 ore)

Tematica: 

 1. Natura si specificul activitatilor de urbanism
 2. Implicarea serviciului “Disciplina in constructii, protectia mediului si afisaj stradal“in respectarea prevederilor legale in vigoare
 3. Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul: a) Planul urbanistic general (PUG); b)Planul urbanistic zonal (PUZ); c) Planul urbanistic de detaliu (PUD)
 4. Legea nr. 50/ 1990, republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
 5. Modificări operate de Legea nr. 166/2023
 6. Certificatul de urbanism, autorizatia de construire si autorizatia de desfiintare
 7. Atributiile autoritatilor locale privind respectarea dispozitiilor Legii nr. 50/1991
 8. Disciplina în construcții

Curs 14Poliţie locală – legislaţie şi proceduri specifice (curs on-line 30 ore)

Tematica:

 1. Cadrul legislativ privind organizarea și funcționarea poliției locale (Legea nr. 155/2010)
 2. Drepturile și obligațiile polițistului local
 3. Modul de acţiune pentru prevenirea infractiunilor si a altor fapte antisociale
 4. Cooperarea structurilor de ordine si siguranta publica
 5. Modalitati de imbunatatire a comunicarii la nivelul poliţiei locale
 6. Actiuni proactive si actiuni reactive
 7. Paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare
 8. Regimul armelor şi muniţiilor, cu modificările şi completările ulterioare
 9. Sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice,
 10. Reglementări privind sănătatea mintală şi protecţia persoanelor cu tulburări psihice
 11. Reglementări privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice
 12. Stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind exploatarea şi menţinerea în bună stare a drumurilor publice
 13. Asigurarea legalitatii proceselor-verbale de sanctionare contraventionala.

Curs 15Acte de stare civilă şi evidenţa persoanelor (curs on-line 30 ore)

Tematica:

 1. Scurtă introducere despre noțiunea de stare civilă și importanța ei
 2. Căsătoriile încheiate între cetăţeni străini şi cetăţeni români
 3. Reglementări speciale la încheierea căsătoriei dintre un cetăţean străin aparţinând unuia din următoarele state: Israel, Norvegia, Elveţia, Arabia Saudită, Kuwait, Germania, Ucraina, Republica Moldova, Olanda, Bosnia şi Herţegovina, Rebublica Cehă, Cuba, India, Ungaria, Georgia, Republica Chile, Spania
 4. Cazuri de nulitate a căsătoriei
 5. Precizări referitoare la modificările legislative în materie de stare civilă
 6. Eliberarea extraselor multilingve
 7. Înscrierea de menţiuni în actele de stare civilă române privind hotărârile de divorţ pronunţate în străinătate
 8. Scurt istoric privind actele de identitate
 9. Prevenirea şi combaterea falsului privind identitatea

Curs 16Legalitatea actelor şi contractelor administrative – regimul juridic aplicabil (curs on-line 30 ore)

Tematica:

 1. Conceptul de act administrativ (terminologie şi definiţie)
 2. Trăsăturile actelor administrative
 3. Regimul juridic al actelor administrative
 4. Elementele actelor administrative
 5. Condiţiile de valabilitate ale actelor administrative
 6. Caracterele actelor administrative
 7. Procedura emiterii si adoptarii actelor administrative
 8. Căile administrative de atac
 9. Efectele actelor administrative
 10. Nulitatea şi inexistenţa actelor administrative
 11. Notiunea de contract administrativ si evolutia teoriei contractului administrative
 12. Regimul juridic al contractelor administrative
 13. Interpretarea actelor normative
 14. Metodele si rezultatele interpretarii actelor administrative
 15. Formele realizării dreptului: respectare, aplicare, executare.

Curs 17Control managerial intern şi asigurarea calităţii serviciilor publice (curs on-line 30 ore)

Tematica (Managementul implementarii Cadrului comun de autoevaluare a modului de functionare a institutiilor publice):

 1. MANAGEMENTUL CALITATII
 2. Generalitati
 3. Teoria TQM – ciclul PDCA
 4. Pricipiile Sistemului de management al calitatii
 5. Seria de Standarde privind Calitatea
 6. Sistemul de Management Integrat al organizatiei.
 7. CADRUL COMUN DE AUTOEVALUARE A MODULUI DE FUNCTIONARE A INSTITUTIILOR PUBLICE
 8. Definitie, rol, scop
 9. Avantajele utilizarii CAF
 10. STRUCTURA CAF
 11. Principii
 12. Criterii si Subcriterii CAF
 13. IMPLEMENTAREA CAF
 14. Faza premergatoare – Organizare
 15. Procesul de Autoevaluare – Notare
 16. Planul de actiuni / Prioritizare/ Reevaluare

Curs 18 Managementul situaţiilor de urgenţă, sănătate şi securitate în muncă – noutăţi legislative  (curs on-line 30 ore)

Tematica:

 1. Managementul situațiilor de urgență – principalele reglementări în domeniu
 2. Legislaţia în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
 3. Sistemul de Management al SSM
 4. Politici, obiective si instrumente de implementare a Sistemului de Management al SSM
 5. Proceduri de lucru specifice SSM
 6. Prevenirea riscurilor de accidentare si de imbolnavire profesionala.
 7. Instruirea, Formarea, Informarea, Consultarea si Participarea Lucratorilor
 8. Organizarea activitatii de prevenire si protectie in domeniul SSM
 9. Autorizarea funcţionarii din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă
 10. Accidente de munca si boli profesionale
 11. Echipamentul individual de protectie – definitii si clasificare

Curs 19 Secretariat, arhivare, bibioteconomie şi managementul documentelor  (curs on-line 30 ore)

Tematica:

 1. Specificul activităţii de secretariat; roluri și atribuții
 2. Tehnica corespondenței și controlul înregistrărilor
 3. Norme şi instrucţiuni privind arhivarea documentelor
 4. Normative privind spațiile de arhivare
 5. Arhivarea electronică a documentelor
 6. Controlul circuitului documentelor
 7. Biblioteconomia
 8. Managementul documentelor

Notă: Descărcaţi oferta de mai jos şi regăsiţi toate cele 43 de cursuri de formare profesională organizate on-line în anul 2024  !

DESCARCĂ DE AICI GRILA CU TOATE CELE 43 DE CURSURI DE PERFECŢIONARE DE 30 DE ORE, ORGANIZATE ON-LINE, ÎN SISTEM E-LEARNING, CU DIPLOMĂ, CONFORM ART. 479 COD ADMINISTRATIV  !

DESCARCĂ DE AICI CEREREA DE ÎNSCRIERE LA CURSURILE ON-LINE

Cursuri online functionari publici

Înscrierea se face prin completarea şi transmiterea cererii de înscriere tip la adresa de mail inscrieri@asociatiacolumna.ro !

CONTACT: 0722.207.117

DESCARCĂ DE AICI CERTIFICAT NOU 2023 ISO 9001: 2015 ACTIVITĂŢI FORMARE PROFESIONALĂ FUNCȚIONARI PUBLICI “ON-LINE” ŞI “FACE TO FACE”