CURSURI FUNCTIONARI PUBLICI ON-LINE 2022

NOU ! DESCARCĂ DE AICI OFERTĂ CURSURI  FUNCŢIONARI PUBLICI ON-LINE 2022 >  5 ZILE/CU DIPLOMĂ DE 30 ORE (conform O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ – vezi AICI art. 479 ; Bonus 4 + 1 GRATUIT  

DESCARCĂ DE AICI FORMULAR CERERE DE ÎNSCRIERE CURSURI ON-LINE 2022

Cursuri recunoscute, pentru promovare profesională, conform H.G. nr. 1066/2008, pe domeniile prioritare A.N.F.P., organizate săptămânal, de luni până vineri !


Pentru cei dintre dumneavoastră care nu pot participa la cursurile noastre organizate face to face, va precizăm faptul că toate cursurile noastre de perfecționare pentru sectorul public sunt organizate şi în sistem ON-LINE, în perioada 10 ianuarie – 16 decembrie 2022. Cursurile on-line pot fi achiziționate şi din catalogul SEAP al Asociației Universitare Columna (cod fiscal 32781309) !


Mai jos regăsiți descrierea cursurilor şi detalii cu privire la înscriere şi plată ! 


CURSURI DE PERFECŢIONARE  2022 ORGANIZATE ON-LINE PENTRU SECTORUL PUBLIC (serie nouă ianuarie – decembrie 2022, 43 de cursuri pe domeniile prioritare ANFP)


Cursurile sunt organizate săptămânal, în sistem e-learning, cu durata de 5 zile, de luni până vineri, 6 ore/zi, total 30 de ore, conform Noului cod administrativ, necesare pentru promovarea pentru gradul profesional următor (furnizor autorizat şi certificat pentru cursurile on-line) !Pașii necesari pentru înscrierea la curs:

PASUL 1COMPLETAREA CERERII DE INSCRIERE, cu precizarea cursului ales si a perioadei dorite, cerere ce poate fi descarcata de AICI si transmiterea acesteia scanata la adresa de mail inscrieri@asociatiacolumna.ro ;

PASUL 2 – Primirea facturii aferente cursului si achitarea acesteia;

PASUL 3 – Cursantul va primi pe mail link-ul către platforma on-line, împreună cu codul de înregistrare şi acces pe platformă (nu trebuie sa instalați nimic)

INSCRIE-TE ACUM ! VEZI PRINCIPALELE CURSURI ON-LINE CU DIPLOMĂ MAI JOS !

IMPORTANT ! Înscrierile se fac permanent, pentru oricare dintre cursurile noastre ! La patru cursanți înscriși/instituție, al cincilea beneficiază de un curs gratuit (4 + 1 GRATUIT 100%)  Studiați grila de cursuri on-line de mai jos şi înscrieți-vă la cursul dorit ! Solicitați voucherul pentru cursul gratuit la telefonul 0722.207.117 !

Pentru detalii complete privind organizarea acestora vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0722.207.117 !

LISTA CURSURILOR DE PERFECŢIONARE ORGANIZATE ON-LINE ÎN ANUL 2022:

CURS 1 – Managementul resurselor umane și salarizarea personalului din sectorul public (curs on-line 30 ore)

Tematica:

 1. Managementul resurselor umane – legislație, roluri, principii, proceduri și obiective
 2. Dezvoltarea personala – notiune, principii si valori
 3. Dezvoltarea carierei: definiţie, obiective şi stadii
 4. Planificarea dezvoltării carierei
 5. Managementul propriei cariere
 6. Planul individual de dezvoltare personală a funcţionarilor publici
 7. Dezvoltarea carierei şi pregătirea profesională
 8. Motivarea funcționarilor publici
 9. Motivarea intrinsecă și motivarea extrinsecă
 10. Statutul funcţionarilor publici conform Noului cod administrativ
 11. Statutul personalului contractual din instituţiile publice 
 12. Aplicarea legislaţiei privind salarizarea personalului din instituţiile publice

CURS 2 – Control managerial intern, audit intern și asigurarea calității serviciilor publice (curs on-line 30 ore)

Tematica:

 1. Organizarea comisiei pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial intern
 2. Elaborarea planului de dezvoltare a sistemului de control managerial intern
 3. Identificarea activitatilor pentru care este necesar să se elaboreze proceduri
 4. Realizarea procedurilor de sistem, a procedurilor operaționale și a întregii documentații necesare implementării sistemului
 5. Identificarea principalelor riscuri şi a măsurilor necesare contracararea acestora
 6. Identificarea situațiilor generatoare și potential generatoare de întreruperi ale activității
 7. Stabilirea obiectivelor de tip SMART la nivelul instituţiei
 8. Stabilirea circuitului documentelor și a informațiilor din instituție
 9. Intocmirea rapoartelor semestriale/anuale privind stadiul implementării standardelor de control managerial intern
 10. Elaborarea Codului de etică la nivelul instituției
 11. Principii și norme de realizare a auditului intern în instituțiile publice

CURS 3 – Anticorupție, etica, integritate și deontologie profesionala (curs on-line 30 ore)

Tematica:

 1. Etica si deontologia
 2. Bazele integritatii publice
 3. Sistemul national de integritate
 4. Transparenţă şi liber acces la informaţiile de interes public
 5. Transparența decizională
 6. Normele deontologice aplicabile functionarilor publici
 7. Normele deontologice aplicabile personalului contractual din administratia publica
 8. Politici anticorupție
 9. Principalele reglementări anticorupție instituite Legea nr. 161/2003

CURS 4 – Achizițiile publice – planificare, proceduri și asigurarea legalității (curs on-line 30 ore)

Tematica:

 • Cadrul legislativ al achizitiilor publice
 • Calitatea de autoritate contractanta
 • Atributiile compartimentului intern specializat din cadrul autoritatii contractante
 • Domeniul de aplicare al Legii nr. 98/2016
 • Praguri valorice in achizitiile publice
 • Noutati privind procesul de achizitie publica
 • Strategia anuala de achizitie publica
 • Programul anual al achizitiilor publice
 • Etapizarea procesului de achizitie publica
 • Documentul unic de achizitie european (DUAE)
 • Noile tipuri de proceduri de atribuire
 • Documentatia de atribuire
 • Etapa de organizare a procedurii
 • Evaluarea ofertelor
 • Conflictul de interese
 • Reguli noi utilizare S.I.C.A.P. pentru autorități contractante

CURS 5 – Contabilitatea instituțiilor publice și realizarea controlului financiar preventiv (curs on-line 30 ore)

Tematica:

 1. Organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice
 2. Elementele situatiilor financiare
 3. Contabilitatea elementelor patrimoniale
 4. Contabilitatea imobilizărilor
 5. Contabilitatea stocurilor
 6. Contabilitatea decontarilor cu tertii
 7. Contabilitatea trezoreriei
 8. Contabilitatea veniturilor si finantarilor
 9. Contabilitatea cheltuielilor
 10. Controlul financiar preventiv
 11. Utilizare Forexebug
 12. Management financiar in institutiile publice
 13. Realizarea controlului financiar preventiv

CURS 6 – Taxe, impozite locale şi executare silită (curs on-line 30 ore)

Tematica:

 1. Instrumentele şi limitele autonomiei financiare locale
 2. Reguli şi proceduri de execuţie bugetară la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale
 3. Principii, reguli şi proceduri de administrare fiscală
 4. Regimul impozitelor şi taxelor locale
 5. Executorii bugetari locali
 6. Procedura executarii creanțelor fiscale

CURS 7 – Managementul administrației publice (curs on-line 30 ore)

Tematica:

 1. Structura organizatorică şi funcţională a unei organizaţii publice: organizarea formală şi organizarea non-formală;
 2. Obiectivele instituţionale
 3. Funcţii, roluri şi atribuţii în managementul public;
 4. Sisteme de management public: metode, tehnici şi instrumente; funcţii publice de conducere;
 5. Componente moderne ale managementului public: managementul de proiect, managementul riscului, etc.;
 6. Identificarea şi alocarea resurselor, accesul la resurse;
 7. Instrumente de monitorizare şi control operaţionale în managementul public modern.
 8. Dezbaterea conceptului de performanţă în instituţiile publice

CURS 8 – Managementul proiectelor (curs on-line 30 ore)

Tematica:

 1. Stabilirea scopului proiectului
 2. Stabilirea cerintelor de management integrat al proiectului
 3. Planificarea activitatilor si jaloanelor proiectului
 4. Gestiunea utilizarii costurilor si resurselor operationale pentru proiect
 5. Realizarea procedurilor de achizitii pentru proiect
 6. Managementul riscurilor
 7. Managementul echipei de proiect
 8. Managementul comunicarii in cadrul proiectului
 9. Managementul calitatii proiectului

CURS 9 – Comunicare, relații publice și protocol (curs on-line 30 ore)

Tematica:

 1. Modele teoretice ale comunicării
 2. Nevoia de comunicare informala
 3. Spaţiul public si comunicarea; efecte perverse
 4. Comunicarea publica
 5. Comunicarea si rolul sau în prevenirea crizelor
 6. Manipularea prin structurile mass-media
 7. Aspecte ale comunicării în grupurile de munca
 8. Rolul liderului în comunicarea de grup
 9. Motivarea prin comunicare
 10. Stilul de comunicare Comunicare verbală, paraverbală şi non-verbală
 11. Norme de protocol
 12. Comunicarea cu beneficiarii si angajații serviciilor publice (stil autoritar sau stil defensiv?)

CURS 10 – Transparenţă şi liber acces la informaţiile de interes public (curs on-line 30 ore)

Tematica:

 1. Ce este transparenţa şi importanţa ei
 2. Transparenţa şi sistemul naţional de integritate
 3. Controlul cetăţenesc al activităţii administraţiei publice
 4. Liberul acces la informaţiile de interes public (Legea nr. 544/2001)
 5. Transparenţa decizională (Legea nr. 52/2001)
 6. Transparenţa şi buna guvernare
 7. Rezistenţa la schimbare – schimbări culturale şi comportamentale

CURS 11 – Asistența socială a copiilor, a persoanelor vârstnice și a persoanelor cu dizabilități (curs on-line 30 ore)

Tematica:

 1. Sistemul de asistență socială: mod de organizare, beneficiari şi servicii sociale
 2. Asistenţa socială a copilului: structuri responsabile, măsuri de protecție şi tipuri de servicii asigurate
 3. Strategii privind protecţia copilului şi principii utilizate
 4. Principalele acte normative referitoare la persoanele vârstnice
 5. Asigurarea serviciilor sociale în centre de zi și la domiciliu
 6. Specificul serviciilor sociale adresate persoanelor vârstnice
 7. Îngrijirea persoanei vârstnice în centre de zi și la domiciliu
 8. Consilierea psihologică a persoanelor de vârsta a treia
 9. Cadrul legislative şi asigurarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi
 10. Principiile de promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi
 11. Incluziune socială şi metode de lucru cu persoanele cu dizabilităţi
 12. Organizarea şi funcţionarea centrelor pentru persoanele cu dizabilităţi
 13. Asigurarea securităţii persoanei cu dizabilități în centre
 14. Obligaţiile persoanelor cu dizabilităţi, ale familiei sau ale reprezentanţilor legali

CURS 12 – Registrul agricol, cadastru și publicitate imobiliara (curs on-line 30 ore)

Tematica:

 1. Organizarea registrului agricol
 2. Intocmirea registrului agricol
 3. Completarea registrului agricol
 4. Controlul datelor din registrul agricol
 5. Centralizarea datelor din registrul agricol
 6. Raportarea datelor din registrul agricol
 7. Fond funciar – principalele noțiuni și reglementări aplicabile
 8. Noțiuni generale de cadastru și legislatia aplicabilă
 9. Lucrări de cadastru, culegerea datelor și planul cadastral
 10. Publicitate imobiliară 

CURS 13 – Urbanism, amenajarea teritoriului și disciplina în construcții (curs on-line 30 ore)

Tematica: 

 1. Natura si specificul activitatilor de urbanism
 2. Implicarea serviciului “Disciplina in constructii, protectia mediului si afisaj stradal“in respectarea prevederilor legale in vigoare
 3. Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul: a) Planul urbanistic general (PUG); b)Planul urbanistic zonal (PUZ); c) Planul urbanistic de detaliu (PUD)
 4. Legea nr. 50/ 1990, republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
 5. Certificatul de urbanism, autorizatia de construire si autorizatia de desfiintare
 6. Atributiile autoritatilor locale privind respectarea dispozitiilor Legii nr. 50/1991
 7. Disciplina în construcții

Curs 14 – Poliţie locală – legislaţie şi proceduri (curs on-line 30 ore)

Tematica:

 1. Cadrul legislativ privind organizarea și funcționarea poliției locale (Legea nr. 155/2010)
 2. Drepturile și obligațiile polițistului local
 3. Modul de acţiune pentru prevenirea infractiunilor si a altor fapte antisociale
 4. Cooperarea structurilor de ordine si siguranta publica
 5. Modalitati de imbunatatire a comunicarii la nivelul poliţiei locale
 6. Actiuni proactive si actiuni reactive
 7. Legea nr. 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare
 8. Legea nr. 295/2004, privind regimul armelor şi muniţiilor, cu modificările şi completările ulterioare
 9. Legea nr. 61/1991, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice,
 10. Legea nr. 12/1990, privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite
 11. Legea nr. 487/2002, legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice, cu completările ulterioare
 12. Legea nr. 60/1991, privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice
 13. H.G. nr. 123/ 2002, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii nr. 544/2001
 14. H.G. nr. 36/1996, privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind exploatarea şi menţinerea în bună stare a drumurilor publice
 15. Asigurarea legalitatii proceselor-verbale de sanctionare contraventionala.

Curs 15 – Acte de stare civilă şi evidenţa persoanelor (curs on-line 30 ore)

Tematica:

 1. Scurtă introducere despre noțiunea de stare civilă și importanța ei
 2. Căsătoriile încheiate între cetăţeni străini şi cetăţeni români
 3. Reglementări speciale la încheierea căsătoriei dintre un cetăţean străin aparţinând unuia din următoarele state: Israel, Norvegia, Elveţia, Arabia Saudită, Kuwait, Germania, Ucraina, Republica Moldova, Olanda, Bosnia şi Herţegovina, Rebublica Cehă, Cuba, India, Ungaria, Georgia, Republica Chile, Spania
 4. Cazuri de nulitate a căsătoriei
 5. Precizări referitoare la modificările legislative în materie de stare civilă
 6. Eliberarea extraselor multilingve
 7. Înscrierea de menţiuni în actele de stare civilă române privind hotărârile de divorţ pronunţate în străinătate
 8. Scurt istoric privind actele de identitate
 9. Prevenirea şi combaterea falsului privind identitatea

Curs 16 – Legalitatea actelor şi contractelor administrative – regimul juridic aplicabil (curs on-line 30 ore)

Tematica:

 1. Conceptul de act administrativ (terminologie şi definiţie)
 2. Trăsăturile actelor administrative
 3. Regimul juridic al actelor administrative
 4. Elementele actelor administrative
 5. Condiţiile de valabilitate ale actelor administrative
 6. Caracterele actelor administrative
 7. Procedura emiterii si adoptarii actelor administrative
 8. Căile administrative de atac
 9. Efectele actelor administrative
 10. Nulitatea şi inexistenţa actelor administrative
 11. Notiunea de contract administrativ si evolutia teoriei contractului administrative
 12. Regimul juridic al contractelor administrative
 13. Interpretarea actelor normative
 14. Metodele si rezultatele interpretarii actelor administrative
 15. Formele realizării dreptului: respectare, aplicare, executare.

Curs 17 – Auditul calităţii serviciilor publice şi controlul managerial intern (curs on-line 30 ore)

Tematica (Managementul implementarii Cadrului comun de autoevaluare a modului de functionare a institutiilor publice):

 1. MANAGEMENTUL CALITATII
 2. Generalitati
 3. Teoria TQM – ciclul PDCA
 4. Pricipiile Sistemului de management al calitatii
 5. Seria de Standarde privind Calitatea
 6. Sistemul de Management Integrat al organizatiei.
 7. CADRUL COMUN DE AUTOEVALUARE A MODULUI DE FUNCTIONARE A INSTITUTIILOR PUBLICE
 8. Definitie, rol, scop
 9. Avantajele utilizarii CAF
 10. STRUCTURA CAF
 11. Principii
 12. Criterii si Subcriterii CAF
 13. IMPLEMENTAREA CAF
 14. Faza premergatoare – Organizare
 15. Procesul de Autoevaluare – Notare
 16. Planul de actiuni / Prioritizare/ Reevaluare

Curs 18 – Managementul situaţiilor de urgenţă, sănătate şi securitate în muncă  (curs on-line 30 ore)

Tematica:

 1. Managementul situațiilor de urgență – principalele reglementări în domeniu
 2. Legislaţia în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
 3. Sistemul de Management al SSM
 4. Politici, obiective si instrumente de implementare a Sistemului de Management al SSM
 5. Proceduri de lucru specifice SSM
 6. Prevenirea riscurilor de accidentare si de imbolnavire profesionala.
 7. Instruirea, Formarea, Informarea, Consultarea si Participarea Lucratorilor
 8. Organizarea activitatii de prevenire si protectie in domeniul SSM
 9. Autorizarea funcţionarii din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă
 10. Accidente de munca si boli profesionale
 11. Echipamentul individual de protectie – definitii si clasificare

Curs 19 – Secretariat, arhivare, bibioteconomie şi managementul documentelor  (curs on-line 30 ore)

Tematica:

 1. Specificul activităţii de secretariat; roluri și atribuții
 2. Tehnica corespondenței și controlul înregistrărilor
 3. Norme şi instrucţiuni privind arhivarea documentelor
 4. Normative privind spațiile de arhivare
 5. Arhivarea electronică a documentelor
 6. Controlul circuitului documentelor
 7. Biblioteconomia
 8. Managementul documentelor

Notă: În completare, cursurile on-line de la 20 la 43, le regăsiţi în oferta de mai jos !

 

DESCARCĂ DE AICI GRILA CU TOATE CELE 43 DE CURSURI DE PERFECŢIONARE DE 30 DE ORE, ORGANIZATE ON-LINE, ÎN SISTEM E-LEARNING, CU DIPLOMĂ, CONFORM ART. 479 COD ADMINISTRATIV  !

DESCARCĂ DE AICI CEREREA DE ÎNSCRIERE LA CURSURILE ON-LINE

Cursuri online functionari publici

Înscrierea se face prin completarea şi transmiterea cererii de înscriere tip la adresa de mail inscrieri@asociatiacolumna.ro !

CONTACT: 0722.207.117

CERTIFICARE ISO 9001: 2015 ACTIVITĂŢI FORMARE PROFESIONALĂ “ON-LINE” ŞI “FACE TO FACE”

AUTORIZAŢIE A.N.C. ASOCIAŢIA UNIVERSITARĂ COLUMNA

CURSURI STARE CIVILA SI EVIDENTA PERSOANELOR 2022

CURS ACTE DE STARE CIVILĂ ŞI EVIDENŢA PERSOANELOR 2022

(CURSURI ON-LINE  30 ORE SAU  “FACE TO FACE”  40 ORE)

(VEZI AICI GRILĂ CURSURI ON-LINE STARE CIVILĂ ŞI EVIDENŢA PERSOANELOR 30 ORE)

GRATUIT: EXAMEN ŞI ELIBERARE DIPLOMĂ 30 DE ORE

Cursul on-line este organizat săptămânal, de luni până vineri, si recunoscut conform Noului cod administrativ, respectiv conform H.G. nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesionala a funcționarilor publici. Cursul poate fi achiziționat şi din catalogul SEAP !

Cursul “face to face” se organizează săptămânal, de luni, până duminică, conform ofertelor de mai jos. Cazarea se face cu o zi înaintea începerii cursurilor, respectiv duminica după ora 14.00. Solicită oferta detaliată şi planificarea cursurilor la telefon 0722.207.117 sau la adresa de mail inscrieri@asociatiacolumna.ro !

Tematica aferentă cursului:

 1. Scurtă introducere despre noțiunea de stare civilă și importanța ei
  Căsătoriile încheiate între cetăţeni străini şi cetăţeni români
 2. Reglementări speciale la încheierea căsătoriei dintre un cetăţean străin aparţinând unuia din următoarele state: Israel, Norvegia, Elveţia, Arabia Saudită, Kuwait, Germania, Ucraina, Republica Moldova, Olanda, Bosnia şi Herţegovina, Rebublica Cehă, Cuba, India, Ungaria, Georgia, Republica Chile, Spania
 3. Cazuri de nulitate a căsătoriei
 4. Precizări referitoare la modificările legislative în materie de stare civilă
 5. Eliberarea extraselor multilingve
 6. Înscrierea de menţiuni în actele de stare civilă române privind hotărârile de divorţ pronunţate în străinătate
 7. Scurt istoric privind actele de identitate
 8. Prevenirea şi combaterea falsului privind identitatea

Descriere curs: curs de tip work-shop bazat pe analiza legislativa, prezentare cazuri practice, analiza principalelor norme juridice si documente utilizate in domeniul studiat !

OFERTE COMPLETE CURSURI PERFECŢIONARE 2022
GRILA 1 – CURSURI FUNCTIONARI PUBLICI 7 ZILE LITORAL 2022  (seria iunie – septembrie 2022) 
DESCARCA DE AICI CERERI INSCRIERE CURSURI LITORAL 2022

 
GRILA 2 – CURSURI FUNCTIONARI PUBLICI 7 /5 ZILE MUNTE SINAIA 2022  (seria iunie – decembrie 2022)
DESCARCA DE AICI FORMULAR CERERE DE INSCRIERE  CURSURI MUNTE SINAIA 2022 

GRILA 3 – CURSURI PERFECŢIONARE FUNCŢIONARI PUBLICI  7/5 ZILE  POIANA BRAŞOV 2022 (iunie -decembrie 2022)
DESCARCA CERERI INSCRIERE CURSURI POIANA BRASOV 2022
CONTACT: 0722.207.117
 

CURSURI FUNCTIONARI PUBLICI BUCURESTI 2022

Noul cod administrativ  al României, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, stabileşte explicit care sunt drepturile şi obligaţiile instituţiilor şi autorităţilor publice cu privire la perfecţionarea profesională a personalului, fie că vorbim despre aleşi locali şi funcţionari publici, fie că vorbim despre personalul contractual angajat în entităţile publice.  VEDETI AICI BAZA LEGALA 2022 

♦ CALENDAR CURSURI PERFECTIONARE FUNCTIONARI PUBLICI BUCURESTI 2022  

Notă: Cursurile se organizează, conform condiţiilor de mai jos, pentru grupe de minim 5 cursanţi !

Societatea noastră vă pune la dispoziție următoarea grilă de cursuri de perfecționare pentru sectorul public (funcţionari publici şi personal contractual) de 5 zile organizate în București la sala de conferință proprie de la sediul nostru din str. Romancierilor, nr. 2A, Bl. M17, sc. B, ap. 54, sector 6; cursuri de 30 ore, ce se încadrează în cerinţele pentru promovare pe post instituite de Noului cod administrativ , adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019 şi organizate şi recunoscute conform H.G. nr. 1066/2008:

GRILĂ CURSURI FUNCŢIONARI PUBLICI BUCUREŞTI 2022

CURS 1 – Managementul resurselor umane și salarizarea personalului din sectorul public

Tematica:

 1. Managementul resurselor umane – legislație, roluri, principii, proceduri și obiective
 2. Dezvoltarea personala – notiune, principii si valori
 3. Dezvoltarea carierei: definiţie, obiective şi stadii
 4. Planificarea dezvoltării carierei
 5. Managementul propriei cariere
 6. Planul individual de dezvoltare personală a funcţionarilor publici
 7. Dezvoltarea carierei şi pregătirea profesională
 8. Motivarea funcționarilor publici
 9. Motivarea intrinsecă și motivarea extrinsecă
 10. Statutul funcţionarilor publici conform Noului cod administrativ
 11. Statutul personalului contractual din instituţiile publice 
 12. Aplicarea legislaţiei privind salarizarea personalului din instituţiile publice

CURS 2 – Control managerial intern, audit intern și asigurarea calității serviciilor publice

Tematica:

 1. Organizarea comisiei pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial intern
 2. Elaborarea planului de dezvoltare a sistemului de control managerial intern
 3. Identificarea activitatilor pentru care este necesar să se elaboreze proceduri
 4. Realizarea procedurilor de sistem, a procedurilor operaționale și a întregii documentații necesare implementării sistemului
 5. Identificarea principalelor riscuri şi a măsurilor necesare contracararea acestora
 6. Identificarea situațiilor generatoare și potential generatoare de întreruperi ale activității
 7. Stabilirea obiectivelor de tip SMART la nivelul instituţiei
 8. Stabilirea circuitului documentelor și a informațiilor din instituție
 9. Intocmirea rapoartelor semestriale/anuale privind stadiul implementării standardelor de control managerial intern
 10. Elaborarea Codului de etică la nivelul instituției
 11. Principii și norme de realizare a auditului intern în instituțiile publice

CURS 3 – Anticorupție, etica, integritate și deontologie profesionala

Tematica:

 1. Etica si deontologia
 2. Bazele integritatii publice
 3. Sistemul national de integritate
 4. Transparenţă şi liber acces la informaţiile de interes public
 5. Transparența decizională
 6. Normele deontologice aplicabile functionarilor publici
 7. Normele deontologice aplicabile personalului contractual din administratia publica
 8. Politici anticorupție
 9. Principalele reglementări anticorupție instituite Legea nr. 161/2003

CURS 4 – Achizițiile publice – planificare, proceduri și asigurarea legalității

Tematica:

 • Cadrul legislativ al achizitiilor publice
 • Calitatea de autoritate contractanta
 • Atributiile compartimentului intern specializat din cadrul autoritatii contractante
 • Domeniul de aplicare al Legii nr. 98/2016
 • Praguri valorice in achizitiile publice
 • Noutati privind procesul de achizitie publica
 • Strategia anuala de achizitie publica
 • Programul anual al achizitiilor publice
 • Etapizarea procesului de achizitie publica
 • Documentul unic de achizitie european (DUAE)
 • Noile tipuri de proceduri de atribuire
 • Documentatia de atribuire
 • Etapa de organizare a procedurii
 • Evaluarea ofertelor
 • Conflictul de interese
 • Reguli noi utilizare S.I.C.A.P. pentru autorități contractante

CURS 5 – Contabilitatea instituțiilor publice și realizarea controlului financiar preventiv

Tematica:

 1. Organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice
 2. Elementele situatiilor financiare
 3. Contabilitatea elementelor patrimoniale
 4. Contabilitatea imobilizărilor
 5. Contabilitatea stocurilor
 6. Contabilitatea decontarilor cu tertii
 7. Contabilitatea trezoreriei
 8. Contabilitatea veniturilor si finantarilor
 9. Contabilitatea cheltuielilor
 10. Controlul financiar preventiv
 11. Utilizare Forexebug
 12. Management financiar in institutiile publice
 13. Realizarea controlului financiar preventiv

CURS 6 – Taxe, impozite locale şi executare silită

Tematica:

 1. Instrumentele şi limitele autonomiei financiare locale
 2. Reguli şi proceduri de execuţie bugetară la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale
 3. Principii, reguli şi proceduri de administrare fiscală
 4. Regimul impozitelor şi taxelor locale
 5. Executorii bugetari locali
 6. Procedura executarii creanțelor fiscale

CURS 7 – Managementul administrației publice

Tematica:

 1. Structura organizatorică şi funcţională a unei organizaţii publice: organizarea formală şi organizarea non-formală;
 2. Obiectivele instituţionale
 3. Funcţii, roluri şi atribuţii în managementul public;
 4. Sisteme de management public: metode, tehnici şi instrumente; funcţii publice de conducere;
 5. Componente moderne ale managementului public: managementul de proiect, managementul riscului, etc.;
 6. Identificarea şi alocarea resurselor, accesul la resurse;
 7. Instrumente de monitorizare şi control operaţionale în managementul public modern.
 8. Dezbaterea conceptului de performanţă în instituţiile publice

CURS 8 – Managementul proiectelor

Tematica:

 1. Stabilirea scopului proiectului
 2. Stabilirea cerintelor de management integrat al proiectului
 3. Planificarea activitatilor si jaloanelor proiectului
 4. Gestiunea utilizarii costurilor si resurselor operationale pentru proiect
 5. Realizarea procedurilor de achizitii pentru proiect
 6. Managementul riscurilor
 7. Managementul echipei de proiect
 8. Managementul comunicarii in cadrul proiectului
 9. Managementul calitatii proiectului

CURS 9 – Comunicare, relații publice și protocol

Tematica:

 1. Modele teoretice ale comunicării
 2. Nevoia de comunicare informala
 3. Spaţiul public si comunicarea; efecte perverse
 4. Comunicarea publica
 5. Comunicarea si rolul sau în prevenirea crizelor
 6. Manipularea prin structurile mass-media
 7. Aspecte ale comunicării în grupurile de munca
 8. Rolul liderului în comunicarea de grup
 9. Motivarea prin comunicare
 10. Stilul de comunicare Comunicare verbală, paraverbală şi non-verbală
 11. Norme de protocol
 12. Comunicarea cu beneficiarii si angajatii serviciilor publice (stil autoritar sau stil defensiv ?)

CURS 9 – Transparenţă şi liber acces la informaţiile de interes public

Tematica:

 1. Ce este transparenţa şi importanţa ei
 2. Transparenţa şi sistemul naţional de integritate
 3. Controlul cetăţenesc al activităţii administraţiei publice
 4. Liberul acces la informaţiile de interes public (Legea nr. 544/2001)
 5. Transparenţa decizională (Legea nr. 52/2001)
 6. Transparenţa şi buna guvernare
 7. Rezistenţa la schimbare – schimbări culturale şi comportamentale

CURS 10 – Asistența socială a copiilor, a persoanelor vârstnice și a persoanelor cu dizabilități

Tematica:

 1. Sistemul de asistență socială: mod de organizare, beneficiari şi servicii sociale
 2. Asistenţa socială a copilului: structuri responsabile, măsuri de protecție şi tipuri de servicii asigurate
 3. Strategii privind protecţia copilului şi principii utilizate
 4. Principalele acte normative referitoare la persoanele vârstnice
 5. Asigurarea serviciilor sociale în centre de zi și la domiciliu
 6. Specificul serviciilor sociale adresate persoanelor vârstnice
 7. Îngrijirea persoanei vârstnice în centre de zi și la domiciliu
 8. Consilierea psihologică a persoanelor de vârsta a treia
 9. Cadrul legislative şi asigurarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi
 10. Principiile de promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi
 11. Incluziune socială şi metode de lucru cu persoanele cu dizabilităţi
 12. Organizarea şi funcţionarea centrelor pentru persoanele cu dizabilităţi
 13. Asigurarea securităţii persoanei cu dizabilități în centre
 14. Obligaţiile persoanelor cu dizabilităţi, ale familiei sau ale reprezentanţilor legali

CURS 11 – Registrul agricol, cadastru și publicitate imobiliara

Tematica:

 1. Organizarea registrului agricol
 2. Intocmirea registrului agricol
 3. Completarea registrului agricol
 4. Controlul datelor din registrul agricol
 5. Centralizarea datelor din registrul agricol
 6. Raportarea datelor din registrul agricol
 7. Fond funciar – principalele noțiuni și reglementări aplicabile
 8. Noțiuni generale de cadastru și legislatia aplicabilă
 9. Lucrări de cadastru, culegerea datelor și planul cadastral
 10. Publicitate imobiliară 

CURS 12 – Urbanism, amenajarea teritoriului și disciplina în construcții

Tematica: 

 1. Natura si specificul activitatilor de urbanism
 2. Implicarea serviciului “Disciplina in constructii, protectia mediului si afisaj stradal“ in respectarea prevederilor legale in vigoare
 3. Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul: a) Planul urbanistic general (PUG); b)Planul urbanistic zonal (PUZ); c) Planul urbanistic de detaliu (PUD)
 4. Legea nr. 50/ 1990, republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
 5. Certificatul de urbanism, autorizatia de construire si autorizatia de desfiintare
 6. Atributiile autoritatilor locale privind respectarea dispozitiilor Legii nr. 50/1991
 7. Disciplina în construcții

INFORMAŢII DESPRE ÎNSCRIEREA LA CURSURILE ORGANIZATE ÎN BUCUREŞTI:

Înscrierea se face prin completarea şi transmiterea cererii de înscriere tip la adresa de mail inscrieri@asociatiacolumna.ro !

 • Taxa de curs este în valoare de 770 lei cu tva inclus ! 
 • Opţional se poate asigura cazare în apropierea sălii de conferinţă. 

Înscrierea se face permanent iar cursurile sunt organizate de luni până vineri, în intervalul orar 14.00 – 20.00 !

Informaţii suplimentare: 

 • Ce se întâmplă dacă vă înscrieţi din timp la curs ? Aveţi oportunitatea de a participa la cursul dorit în prima grupă constituită. Practic principiul de înscriere şi participare la curs este “Primul venit, primul servit !” .
 • Există un număr limitat de participanţi ? Răspunsul este DA. Numărul de locuri / serie este limitat la 10 cursanţi. 

DESCARCA DE AICI FORMULARE CERERI DE INSCRIERE  CURSURI 

Contact înscrieri: 0722.207.117 


Cel mai mic preț și cele mai bune servicii !

TEMATICI CURSURI PERFECTIONARE FUNCTIONARI PUBLICI 2022

DESCARCĂ DE AICI TEMATICA AFERENTĂ CURSURILOR ORGANIZATE ÎN ANUL 2022 

CURS 1 –  ACHIZIŢIILE PUBLICE – PLANIFICARE, PROCEDURI ŞI ASIGURAREA LEGALITĂŢII

CURS 40 ORE/ CONFORM CODULUI ADMINISTRATIV

Tematica:

 1. Cadrul legislativ al achizitiilor publice
 2. Calitatea de autoritate contractanta
 3. Atributiile compartimentului intern specializat din cadrul autoritatii contractante
 4. Domeniul de aplicare al Legii nr. 98/2016
 5. Praguri valorice in achizitiile publice
 6. Noutati privind procesul de achizitie publica
 7. Strategia anuala de achizitie publica
 8. Programul anual al achizitiilor publice
 9. Etapizarea procesului de achizitie publica
 10. Documentul unic de achizitie european (DUAE)
 11. Noile tipuri de proceduri de atribuire
 12. Documentatia de atribuire
 13. Etapa de organizare a procedurii
 14. Evaluarea ofertelor
 15. Conflictul de interese
 16. Reguli noi utilizare S.I.C.A.P. pentru autorități contractante

CURS 2 – ACTE DE STARE CIVILA SI EVIDENTA PERSOANELOR

CURS 40 ORE/ CONFORM CODULUI ADMINISTRATIV

Tematica:

 1. Scurtă introducere despre noțiunea de stare civilă și importanța ei
 2. Căsătoriile încheiate între cetăţeni străini şi cetăţeni români
 3. Reglementări speciale la încheierea căsătoriei dintre un cetăţean străin aparţinând unuia din următoarele state: Israel, Norvegia, Elveţia, Arabia Saudită, Kuwait, Germania, Ucraina, Republica Moldova, Olanda, Bosnia şi Herţegovina, Rebublica Cehă, Cuba, India, Ungaria, Georgia, Republica Chile, Spania
 4. Cazuri de nulitate a căsătoriei
 5. Precizări referitoare la modificările legislative în materie de stare civilă
 6. Eliberarea extraselor multilingve
 7. Înscrierea de menţiuni în actele de stare civilă române privind hotărârile de divorţ pronunţate în străinătate
 8. Scurt istoric privind actele de identitate
 9. Prevenirea şi combaterea falsului privind identitatea

CURS 3 – ETICĂ, INTEGRITATE ŞI DEONTOLOGIE PROFESIONALĂ

CURS 40 ORE/ CONFORM CODULUI ADMINISTRATIV

Tematica:

 1. Etica si deontologia
 2. Bazele integritatii publice
 3. Sistemul national de integritate
 4. Transparenţă şi liber acces la informaţiile de interes public
 5. Transparența decizională
 6. Normele deontologice aplicabile functionarilor publici
 7. Normele deontologice aplicabile personalului contractual din administratia publica
 8. Politici anticorupție
 9. Principalele reglementări anticorupție instituite Legea nr. 161/2003

CURS  4 – COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI PROTOCOL

CURS 40 ORE/ CONFORM CODULUI ADMINISTRATIV

Tematica:

 1. Modele teoretice ale comunicării
 2. Nevoia de comunicare informala
 3. Spaţiul public si comunicarea; efecte perverse
 4. Comunicarea publica
 5. Comunicarea si rolul sau în prevenirea crizelor
 6. Manipularea prin structurile mass-media
 7. Aspecte ale comunicării în grupurile de munca
 8. Rolul liderului în comunicarea de grup
 9. Motivarea prin comunicare
 10. Stilul de comunicare Comunicare verbală, paraverbală şi non-verbală
 11. Norme, valori si standarde europene utilizate in comunicare

CURS 5 – ASISTENŢA SOCIALĂ A COPIILOR, A PERSOANELOR VÂRSTNICE ŞI A PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI

CURS 40 ORE/ CONFORM CODULUI ADMINISTRATIV

Tematica:

 1. Sistemul de asistență socială: mod de organizare, beneficiari şi servicii sociale
 2. Asistenţa socială a copilului: structuri responsabile, măsuri de protecție şi tipuri de servicii asigurate
 3. Strategii privind protecţia copilului şi principii utilizate
 4. Principalele acte normative referitoare la persoanele vârstnice
 5. Asigurarea serviciilor sociale în centre de zi și la domiciliu
 6. Specificul serviciilor sociale adresate persoanelor vârstnice
 7. Îngrijirea persoanei vârstnice în centre de zi și la domiciliu
 8. Consilierea psihologică a persoanelor de vârsta a treia
 9. Cadrul legislative şi asigurarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi
 10. Principiile de promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi
 11. Incluziune socială şi metode de lucru cu persoanele cu dizabilităţi
 12. Organizarea şi funcţionarea centrelor pentru persoanele cu dizabilităţi
 13. Asigurarea securităţii persoanei cu dizabilități în centre
 14. Obligaţiile persoanelor cu dizabilităţi, ale familiei sau ale reprezentanţilor legali

CURS 6 – ASISTENŢĂ SOCIALĂ – LEGISLAŢIE ŞI PROCEDURI

CURS 40 ORE/ CONFORM CODULUI ADMINISTRATIV

Tematica:

 1. Organizarea si functionarea sistemul național de asistență social si structura serviciilor sociale
 2. Legislația privind inspecția socială
 3. Legislația beneficiilor de asistenţă social (Sprijin acordat familiilor cu venituri reduse: ajutorul social, ajutorul de încălzire, alocaţia pentru susținerea familiei; Politici familiale: alocaţia de stat pentru copii, alocaţia lunară de plasament, indemnizaţia pentru creşterea copilului, acordarea concediului și indemnizației de acomodare; Sprijin acordat persoanelor cu handicap; Alte tipuri de beneficii de asistenţă social)
 4. Rolurile și atribuțiile asistentului social si principalele elemente ale comportamentului profesional
 5. Proceduri operaționale în domeniul asistenței sociale (domenii: circuitul documentelor, acordarea drepturilor persoanelor cu handicap, acordarea drepturilor persoanelor beneficiare de alocație pentru susținerea familiei, acordarea dreptului la concediul și indemnizația lunară de creștere a copiilor, venitul minim garantat, acordarea ajutoarelor pentru încălzire, acordarea gratuită de lapte praf copiilor cu vârste între 0-12 luni, instituire tutelă/curatelă, întocmirea documentației pentru beneficiarii cantinei de ajutor social, protecția copilului, monitorizarea copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate).

CURS  7 – IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL MANAGERIAL INTERN CONFORM O.S.G.G. NR. 600/2018

CURS 40 ORE/ CONFORM CODULUI ADMINISTRATIV

Tematica:

 1. Noţiuni introductive şi scurt istoric al domeniului
 2. Organizarea sistemului de control intern managerial (SCIM) în entităţile publice
 3. Elemente de specificitate ale SCIM la nivelul administraţiei centrale şi la nivelul administraţiei publice locale
 4. Implementarea standardelor de control intern managerial
 5. Evaluarea şi raportarea sistemului de control intern managerial
 6. Diferitele documente şi instrumente utilizate: constituire comisie de monitorizare, activitate comisie de monitorizare, program de dezvoltare al SCIM, documente cu caracter organizatoric, formulare managementul riscului, plan implementare măsuri de control, raport anual, proceduri de sistem şi operaţionale, raport monitorizare performanţe s.a.

CURS 8 – COMPETENŢE INFORMATICE PENTRU ANGAJAŢII DIN SECTORUL PUBLIC – UTILIZARE IT&C

CURS 40 ORE/ CONFORM CODULUI ADMINISTRATIV

Tematica:

 1. Noţiuni introductive
 2. Procesoare de texte: Microsoft Word
 3. Utilizarea mediului de lucru Microsoft Excel
 4. Utilizarea mediului de lucru Power-Point
 5. Identificare necesarului de software la nivelul instituţiei şi identificare resurselor necesare pentru asigurarea lui
 6. Evaluarea eficienţei softurilor utilizate şi identificarea posibilităţilor de îmbunătăţire a acestora (ex. corelarea Forexebug cu softul de contabilitate; utilizarea bazelor de date)
 7. Evaluarea riscurilor şi luarea măsurilor necesare pentru securizarea sistemelor informatice din perspectiva GDPR. 

CURS 9 – COMUNICARE EFICIENTĂ INTRA ŞI INTER-INSTITUŢIONALĂ

CURS 40 ORE/ CONFORM CODULUI ADMINISTRATIV

Tematica:

 1. Modele teoretice ale comunicării
 2. Nevoia de comunicare informala
 3. Spaţiul public si comunicarea; efecte perverse
 4. Comunicarea publica
 5. Comunicarea si rolul sau în prevenirea crizelor
 6. Manipularea prin structurile mass-media
 7. Aspecte ale comunicării în grupurile de munca
 8. Rolul liderului în comunicarea de grup
 9. Motivarea prin comunicare
 10. Stilul de comunicare Comunicare verbală, paraverbală şi non-verbală
 11. Norme de protocol
 12. Comunicarea cu beneficiarii si angajatii serviciilor publice (stil autoritar sau stil defensiv ?)

CURS  10 – CONTABILITATEA INSTITUTIILOR PUBLICE ŞI REALIZAREA CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV

CURS 40 ORE/ CONFORM CODULUI ADMINISTRATIV

Tematica:

 1. Organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice
 2. Elementele situatiilor financiare
 3. Contabilitatea elementelor patrimoniale
 4. Contabilitatea imobilizărilor
 5. Contabilitatea stocurilor
 6. Contabilitatea decontarilor cu tertii
 7. Contabilitatea trezoreriei
 8. Contabilitatea veniturilor si finantarilor
 9. Contabilitatea cheltuielilor
 10. Controlul financiar preventiv
 11. Utilizare Forexebug
 12. Management financiar in institutiile publice
 13. Realizarea controlului financiar preventiv

CURS 11 – CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI JURISDICŢII ADMINISTRATIVE

CURS 40 ORE/ CONFORM CODULUI ADMINISTRATIV

Tematica:

 1. Noţiunea, trăsăturile şi formele controlului administrativ
 2. Efectele lipsei sau ineficienţei controlului administrativ  
 3. Noţiunea şi trăsăturile contenciosului administrativ
 4. Condiţiile necesare introducerii acţiunii în contenciosul administrativ
 5. Actele administrative exceptate
 6. Noţiunea şi trăsăturile jurisdicţiilor administrative
 7. Principalele jurisdicţii administrative

CURS 12 – DEZVOLTARE ORGANIZAŢIONALĂ – LUCRU ÎN ECHIPĂ, COMUNICARE, MANAGEMENT PRIN OBIECTIVE ŞI LEADERSHIP

CURS 40 ORE/ CONFORM CODULUI ADMINISTRATIV

Tematica:

 1. Determinarea esenței leadership-ului în sectorul public
 2. Înțelegerea rolului și a importanței leadershipului în atingerea obiectivelor organizației publice
 3. Însușirea diverselor abordări asupra leadership-ului
 4. Stabilirea componentelor leadership-ului
 5. Distincția între rolurile de manager și leader în sectorul public
 6. Cunoașterea caracteristicilor comune tuturor tipurilor de lideri de grupuri eficiente
 7. Explicarea abilităților și comportamentelor specifice ale liderilor asociate cu eficacitatea leadershipului
 8. Definirea leadershipului charismatic și identificarea componentelor comportamentale ale liderilor charismatici vs. lideri noncharismatici
 9. Cum să utilizăm eficient managementul prin obiective pentru dezvoltarea sănătoasă a organizaţiei publice
 10. Promovarea lucrului în echipă în organizaţiile publice.

CURS 13 – DEZVOLTAREA PERSONALĂ ŞI MANAGEMENTUL CARIEREI PERSONALULUI DIN SECTORUL PUBLIC

CURS 40 ORE/ CONFORM CODULUI ADMINISTRATIV

Tematica:

 1. Dezvoltarea personala – notiune, principii si valori
 2. Dezvoltarea carierei: definiţie, obiective şi stadii
 3. Planificarea dezvoltării carierei
 4. Managementul propriei cariere
 5. Planul individual de dezvoltare personală a angajaţilor din sectorul public
 6. Dezvoltarea carierei şi pregătirea profesională
 7. Motivarea intrinsecă și motivarea extrinsecă
 8. Abordarea raţională şi abordarea emoţională a propriei activităţi
 9. Cum gestionăm eficient problemele de serviciu şi problemele personale
 10. Atitudini distructive şi atitudini constructive
 11. Cum să eliminăm plafonarea şi să obţinem maximum de performanţă la locul de muncă.

CURS 14 – MANAGEMENT STRATEGIC ŞI POLITICI PUBLICE

CURS 40 ORE/ CONFORM CODULUI ADMINISTRATIV

Tematica:

 1. Funcţii, roluri şi atribuţii în managementul public
 2. Sisteme de management public: metode, tehnici şi instrumente
 3. Componente ale managementului public: managementul operational, managementul de proiect, managementul riscurilor, managementul resurselor umane
 4. Planificare strategica si management strategic
 5. Identificarea obiectivelor, planificarea activitatilor şi alocarea resurselor
 6. Instrumente de monitorizare şi control operaţionale în managementul public modern.
 7. Elaborarea, implementarea şi evaluarea politicilor publice 

CURS 15 – CONTROL MANAGERIAL INTERN, AUDIT INTERN ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII SERVICIILOR PUBLICE

CURS 40 ORE/ CONFORM CODULUI ADMINISTRATIV

Tematica:

 1. Organizarea comisiei pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial intern
 2. Elaborarea planului de dezvoltare a sistemului de control managerial intern
 3. Identificarea activitatilor pentru care este necesar să se elaboreze proceduri
 4. Realizarea procedurilor de sistem, a procedurilor operaționale și a întregii documentații necesare implementării sistemului
 5. Identificarea principalelor riscuri şi a măsurilor necesare contracararea acestora
 6. Identificarea situațiilor generatoare și potential generatoare de întreruperi ale activității
 7. Stabilirea obiectivelor de tip SMART la nivelul instituţiei
 8. Stabilirea circuitului documentelor și a informațiilor din instituție
 9. Intocmirea rapoartelor semestriale/anuale privind stadiul implementării standardelor de control managerial intern
 10. Elaborarea Codului de etică la nivelul instituției
 11. Principii și norme de realizare a auditului intern în instituțiile publice

CURS 16 – ANTICORUPŢIE, ETICĂ, INTEGRITATE, TRANSPARENŢĂ ŞI DEONTOLOGIE PROFESIONALĂ

CURS 40 ORE/ CONFORM CODULUI ADMINISTRATIV

Tematica:

 1. Etica si deontologia
 2. Bazele integritatii publice
 3. Sistemul national de integritate
 4. Transparenţă şi liber acces la informaţiile de interes public
 5. Transparența decizională
 6. Normele deontologice aplicabile functionarilor publici
 7. Normele deontologice aplicabile personalului contractual din administratia publica
 8. Politici anticorupție 
 9. Principalele reglementări anticorupție instituite prin Legea nr. 161/2003

CURS 17 – REGIMUL JURIDIC APLICABIL BUNURILOR DIN DOMENIUL PUBLIC ŞI GESTIONAREA PATRIMONIULUI

CURS 40 ORE/ CONFORM CODULUI ADMINISTRATIV

Tematica:

 1. Regimul juridic al domeniul public: proprietatea publica si proprietatea privata a statului
 2. Legislatia privind domeniul public al statului;
 3. Legislaţia privind domeniul privat al statului;
 4. Regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica
 5. Intocmirea si actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privata a statului si a drepturilor reale supuse inventarierii
 6. Intocmirea si actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate publica a statului
 7. Legislaţia privind parteneriatul public-privat
 8. Administrarea şi gestionarea patrimoniului public (gestiuni, gestionari, răspunderi)
 9. Inventarierea patrimoniului unei entităţi publice
 10. Evidenţa patrimoniului unei entităţi publice
 11. Întreţinerea patrimoniului instituţiei publice
 12. Elaborarea procedurii privind gestionarea şi administrarea patrimoniului public

 CURS 18 – INCLUZIUNE SOCIALĂ, EGALITATE DE ŞANSE ŞI NEDISCRIMINARE

CURS 40 ORE/ CONFORM CODULUI ADMINISTRATIV

Tematica:

 1. Incluziune sociala vs. ecluziune sociala
 2. Scopul strategiilor de protective sociala
 3. Prevenirea si combaterea marginalizării sociale
 4. Accesul pe piața muncii a grupurilor vulnerabile
 5. Strategia națională privind incluziunea sociala si reducerea sărăciei
 6. Egalitate de șanse si nediscriminare

CURS 19 – LEADERSHIP ŞI ABILITATI MANAGERIALE 

CURS 40 ORE/ CONFORM CODULUI ADMINISTRATIV

Tematica:

 1. Determinarea esenței leadership-ului
 2. Înțelegerea rolului și a importanței leadershipului în atingerea obiectivelor organizației
 3. Însușirea diverselor abordări asupra leadership-ului
 4. Stabilirea componentelor leadership-ului
 5. Distincția între rolurile de manager și leader
 6. Cunoașterea caracteristicilor comune tuturor tipurilor de lideri de grupuri eficiente
 7. Explicarea abilităților și comportamentelor specifice ale liderilor asociate cu eficacitatea leadershipului
 8. Definirea leadershipului charismatic și identificarea componentelor comportamentale ale liderilor charismatici vs. lideri noncharismatici

CURS 20 – AUDIT INTERN ÎN SECTORUL PUBLIC 

CURS 40 ORE/ CONFORM CODULUI ADMINISTRATIV

Tematica:

 1. Organizarea comisiei pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial intern
 2. Elaborarea planului de dezvoltare a sistemului de control managerial intern
 3. Identificarea activitatilor pentru care este necesar să se elaboreze proceduri
 4. Realizarea procedurilor de sistem, a procedurilor operaționale și a întregii documentații necesare implementării sistemului
 5. Identificarea principalelor riscuri şi a măsurilor necesare contracararea acestora
 6. Identificarea situațiilor generatoare și potential generatoare de întreruperi ale activității
 7. Stabilirea obiectivelor de tip SMART la nivelul instituţiei
 8. Stabilirea circuitului documentelor și a informațiilor din instituție
 9. Intocmirea rapoartelor semestriale/anuale privind stadiul implementării standardelor de control managerial intern
 10. Elaborarea Codului de etică la nivelul instituției
 11. Principii și norme de realizare a auditului intern în instituțiile publice

CURS 21 – MANAGEMENTUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

CURS 40 ORE/ CONFORM CODULUI ADMINISTRATIV

Tematica:

 1. Structura organizatorică şi funcţională a unei organizaţii publice: organizarea formală şi organizarea non-formală;
 2. Obiectivele instituţionale
 3. Funcţii, roluri şi atribuţii în managementul public;
 4. Sisteme de management public: metode, tehnici şi instrumente; funcţii publice de conducere;
 5. Componente moderne ale managementului public: managementul de proiect, managementul riscului, etc.;
 6. Identificarea şi alocarea resurselor, accesul la resurse;
 7. Instrumente de monitorizare şi control operaţionale în managementul public modern.
 8. Dezbaterea conceptului de performanţă în instituţiile publice

CURS 22 – MANAGEMENTUL PROIECTELOR

CURS 40 ORE/ CONFORM CODULUI ADMINISTRATIV

Tematica:

 1. Stabilirea scopului proiectului
 2. Stabilirea cerintelor de management integrat al proiectului
 3. Planificarea activitatilor si jaloanelor proiectului
 4. Gestiunea utilizarii costurilor si resurselor operationale pentru proiect
 5. Realizarea procedurilor de achizitii pentru proiect
 6. Managementul riscurilor
 7. Managementul echipei de proiect
 8. Managementul comunicarii in cadrul proiectului
 9. Managementul calitatii proiectului

CURS 23 – MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ŞI SALARIZAREA PERSONALULUI DIN SECTORUL PUBLIC

CURS 40 ORE/ CONFORM CODULUI ADMINISTRATIV

Tematica:

 1. Managementul resurselor umane – legislație, roluri, principii, proceduri și obiective
 2. Dezvoltarea personala – notiune, principii si valori
 3. Dezvoltarea carierei: definiţie, obiective şi stadii
 4. Planificarea dezvoltării carierei
 5. Managementul propriei cariere
 6. Planul individual de dezvoltare personală a funcţionarilor publici
 7. Dezvoltarea carierei şi pregătirea profesională
 8. Motivarea funcționarilor publici
 9. Motivarea intrinsecă și motivarea extrinsecă
 10. Aplicarea legislaţiei privind salarizarea personalului din instituţiile publice

CURS 24 – MANAGEMENTUL SERVICIILOR SOCIALE ŞI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

CURS 40 ORE/ CONFORM CODULUI ADMINISTRATIV

Tematica:

 1. Noţiuni introductive
 2. Politica asistentei sociale in statele moderne
 3. Institutionalizare, dezinstitutionalizare, integrarea in comunitate
 4. Rolurile si functiile managementului in organizarea serviciilor sociale si de asistenta sociala
 5. Sisteme de management public: metode, tehnici si instrumente, functii publice de conducere
 6. Stabilirea si prioritizarea obiectivelor institutionale
 7. Principalele componente ale managementului public modern
 8. Stil de leadership si luarea deciziilor in organismele publice
 9. Instrumente de monitorizare si control operational in managementul public modern

 CURS 25 – MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ, SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ

CURS 40 ORE/ CONFORM CODULUI ADMINISTRATIV

Tematica:

 1. Managementul situațiilor de urgență – principalele reglementări în domeniu
 2. Legislaţia în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
 3. Sistemul de Management al SSM
 4. Politici, obiective si instrumente de implementare a Sistemului de Management al SSM
 5. Proceduri de lucru specifice SSM
 6. Prevenirea riscurilor de accidentare si de imbolnavire profesionala.
 7. Instruirea, Formarea, Informarea, Consultarea si Participarea Lucratorilor
 8. Organizarea activitatii de prevenire si protectie in domeniul SSM
 9. Autorizarea funcţionarii din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă
 10. Accidente de munca si boli profesionale
 11. Echipamentul individual de protectie – definitii si clasificare

CURS 26 –  MANAGEMENTUL TIMPULUI, AL STRESULUI ŞI AL RISCURILOR

CURS 40 ORE/ CONFORM CODULUI ADMINISTRATIV

Tematica:

 1. Intelegerea corecta a gestionarii timpului in raport cu activitatile zilnice
 2. Invatarea prioritizatizarii sarcinilor in raport cu timpul de lucru
 3. Constientizarea si administrarea eficienta a timpului
 4. Evaluarea atitudinii fata de timp si sarcini
 5. Identificarea elementelor de necesitate a managementului timpului
 6. Identificarea factorilor care influenteaza folosirea timpului
 7. Identificarea factorilor care duc la risipa de timp ,,hotii de timp’’
 8. Ce este stresul si care sunt cauzele acestuia
 9. Identificarea simptomelor la persoanele afectate de stres
 10. Sindromul Burnout
 11. Stresul oxidativ
 12. Cunoașterea riscurilor și dezbaterea măsurilor de eliminare a factorilor de stres
 13. Tehnici de înlăturare a stresului
 14. Managementul riscurilor in activitatea angajatilor din sectorul public

CURS 27 – MEDIEREA ŞI GESTIONAREA CONFLICTELOR ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE

CURS 40 ORE/ CONFORM CODULUI ADMINISTRATIV

Tematica:

 1. Definitii si abordare generala
 2. Principiile, Obiectivul si Dimensiunile medierii
 3. Rolul si competentele mediatorului
 4. Reguli de baza si deontologie profesionala
 5. Tipuri de mediatori
 6. Mecanisme şi tipuri de conflicte
 7. Managementul si rezolvarea conflictelor
 8. Fazele procesului de mediere
 9. Metode si tehnici de mediere
 10. Arta intervievarii
 11. Tipuri comportamentale in timpul medierii

CURS 28 – POLIŢIE LOCALĂ – LEGISLAŢIE ŞI PROCEDURI

CURS 40 ORE/ CONFORM CODULUI ADMINISTRATIV

Tematica:

 1. Cadrul legislativ privind organizarea și funcționarea poliției locale (Legea nr. 155/2010)
 2. Drepturile și obligațiile polițistului local
 3. Modul de acţiune pentru prevenirea infractiunilor si a altor fapte antisociale
 4. Cooperarea structurilor de ordine si siguranta publica
 5. Modalitati de imbunatatire a comunicarii la nivelul poliţiei locale
 6. Actiuni proactive si actiuni reactive
 7. Legea nr. 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare
 8. Legea nr. 295/2004, privind regimul armelor şi muniţiilor, cu modificările şi completările ulterioare
 9. Legea nr. 61/1991, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice,
 10. Legea nr. 12/1990, privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite
 11. Legea nr. 487/2002, legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice, cu completările ulterioare
 12. Legea nr. 60/1991, privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice
 13. H.G. nr. 123/ 2002, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii nr. 544/2001
 14. H.G. nr. 36/1996, privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind exploatarea şi menţinerea în bună stare a drumurilor publice
 15. Asigurarea legalitatii proceselor-verbale de sanctionare contraventionala.

CURS 29 – REGISTRUL AGRICOL, CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

CURS 40 ORE/ CONFORM CODULUI ADMINISTRATIV

Tematica:

 1. Organizarea registrului agricol
 2. Intocmirea registrului agricol
 3. Completarea registrului agricol
 4. Controlul datelor din registrul agricol
 5. Centralizarea datelor din registrul agricol
 6. Raportarea datelor din registrul agricol
 7. Fond funciar – principalele noțiuni și reglementări aplicabile
 8. Noțiuni generale de cadastru și legislatia aplicabilă
 9. Lucrări de cadastru, culegerea datelor și planul cadastral
 10. Publicitate imobiliară 

CURS 30 – LEGALITATEA ACTELOR ŞI CONTRACTELOR ADMINISTRATIVE – REGIMUL JURIDIC APLICABIL

CURS 40 ORE/ CONFORM CODULUI ADMINISTRATIV

Tematica:

 1. Conceptul de act administrativ (terminologie şi definiţie)
 2. Trăsăturile actelor administrative
 3. Regimul juridic al actelor administrative
 4. Elementele actelor administrative
 5. Condiţiile de valabilitate ale actelor administrative
 6. Caracterele actelor administrative
 7. Procedura emiterii si adoptarii actelor administrative
 8. Căile administrative de atac
 9. Efectele actelor administrative
 10. Nulitatea şi inexistenţa actelor administrative
 11. Notiunea de contract administrativ si evolutia teoriei contractului administrative
 12. Regimul juridic al contractelor administrative
 13. Interpretarea actelor normative
 14. Metodele si rezultatele interpretarii actelor administrative
 15. Formele realizării dreptului: respectare, aplicare, executare.

CURS 31 – PROTECŢIA MEDIULUI ŞI MANAGEMENTUL DEŞEURILOR 

CURS 40 ORE/ CONFORM CODULUI ADMINISTRATIV

Tematica:

 1. Fundamente teoretice privind dreptul mediului
 2. Izvoarele dreptului mediului
 3. Principii, elementele strategice şi modalităţi de implementare a politicilor de mediu
 4. Institutionalizarea dreptului mediului
 5. Instituţia răspunderii juridice în dreptul mediului
 6. Managementul deşeurilor
 7. Istoricul dezvoltării durabile
 8. Acţiuni întreprinse la nivelul UE
 9. Principiile dezvoltării durabile

CURS  32 – PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE, COFORM G.D.P.R.

CURS 40 ORE/ CONFORM CODULUI ADMINISTRATIV

Tematica:

 1. Ce reprezintă GDPR
 2. Cine poate îndeplini funcția de responsabil cu protecția datelor
 3. Sarcinile responsabilului cu protecția datelor
 4. Principii şi valori cuprinse în motivarea Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE
 5. Analiza principalelor dispoziţii ale Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a directivei 95/46/CE
 6. Evaluarea impactului GDPR la nivelul instituţiei
 7. Evaluarea politicilor şi măsurilor luate la nivelul instituţiei pentru protecţia datelor cu caracter personal.

CURS  33 – SECRETARIAT, ARHIVARE, BIBLIOTECONOMIE ŞI MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR

CURS 40 ORE/ CONFORM CODULUI ADMINISTRATIV

Tematica:

 1. Specificul activităţii de secretariat; roluri și atribuții
 2. Tehnica corespondenței și controlul înregistrărilor
 3. Norme şi instrucţiuni privind arhivarea documentelor
 4. Normative privind spațiile de arhivare
 5. Arhivarea electronică a documentelor
 6. Controlul circuitului documentelor
 7. Biblioteconomia
 8. Managementul documentelor

CURS  34 – AUDITUL CALITATII SERVICIILOR PUBLICE ŞI CONTROLUL MANAGERIAL INTERN

CURS 40 ORE/ CONFORM CODULUI ADMINISTRATIV

Tematica (Managementul implementarii Cadrului comun de autoevaluare a modului de functionare a institutiilor publice):

 1. MANAGEMENTUL CALITATII
 2. Generalitati
 3. Teoria TQM – ciclul PDCA
 4. Pricipiile Sistemului de management al calitatii
 5. Seria de Standarde privind Calitatea
 6. Sistemul de Management Integrat al organizatiei.
 7. CADRUL COMUN DE AUTOEVALUARE A MODULUI DE FUNCTIONARE A INSTITUTIILOR PUBLICE
 8. Definitie, rol, scop
 9. Avantajele utilizarii CAF
 10. STRUCTURA CAF
 11. Principii
 12. Criterii si Subcriterii CAF
 13. IMPLEMENTAREA CAF
 14. Faza premergatoare – Organizare
 15. Procesul de Autoevaluare – Notare
 16. Planul de actiuni / Prioritizare/ Reevaluare

CURS  35 – TAXE, IMPOZITE LOCALE ŞI EXECUTARE SILITĂ

CURS 40 ORE/ CONFORM CODULUI ADMINISTRATIV

Tematica:

 1. Instrumentele şi limitele autonomiei financiare locale
 2. Reguli şi proceduri de execuţie bugetară la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale
 3. Principii, reguli şi proceduri de administrare fiscală
 4. Regimul impozitelor şi taxelor locale
 5. Executorii bugetari locali
 6. Procedura executarii creanțelor fiscale

CURS  36 – TRANSPARENŢA ŞI LIBERUL ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC 

CURS 40 ORE/ CONFORM CODULUI ADMINISTRATIV

Tematica:

 1. Ce este transparenţa şi importanţa ei
 2. Transparenţa şi sistemul naţional de integritate
 3. Controlul cetăţenesc al activităţii administraţiei publice
 4. Liberul acces la informaţiile de interes public (Legea nr. 544/2001)
 5. Transparenţa decizională (Legea nr. 52/2001)
 6. Transparenţa şi buna guvernare
 7. Rezistenţa la schimbare – schimbări culturale şi comportamentale

 CURS 37 – URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII

CURS 40 ORE/ CONFORM CODULUI ADMINISTRATIV

Tematica:

 1. Natura si specificul activitatilor de urbanism
 2. Implicarea serviciului “Disciplina in constructii, protectia mediului si afisaj stradal“ in respectarea prevederilor legale in vigoare
 3. Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul: a) Planul urbanistic general (PUG); b) Planul urbanistic zonal (PUZ); c) Planul urbanistic de detaliu (PUD)
 4. Legea nr. 50/ 1990, republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
 5. Certificatul de urbanism, autorizatia de construire si autorizatia de desfiintare
 6. Atributiile autoritatilor locale privind respectarea dispozitiilor Legii nr. 50/1991
 7. Disciplina în construcții

CURS 38 – FUNCŢIA ŞI FUNCŢIONARUL PUBLIC CONFORM CODULUI ADMINISTRATIV

CURS 40 ORE/ CONFORM CODULUI ADMINISTRATIV

Tematica:

 1. Funcţia şi funcţionarul public – noţiune şi trăsături
 2. Regimul juridic aplicabil funcţionarilor publici în România
 3. Noţiunea de funcţie publică în context european
 4.  Elemente de drept comparat la nivelul legislaţiei statelor europene
 5. Etica şi morala ca valori europene în exercitarea funcţiei publice
 6. Codificarea valorilor etice şi morale pentru funcţia publică
 7. Reguli referitoare la folosirea prerogativelor de putere publică
 8. Angajarea răspunderii juridice  a funcţionarilor publici

CURS 39 – BAZELE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE – INTERPRETAREA ŞI PUNEREA ÎN EXECUTARE A LEGII

CURS 40 ORE/ CONFORM CODULUI ADMINISTRATIV

Tematica:

 1. Principiile de organizare si functionare a administratiei publice 
 2. Notiunea si specificul activitatii serviciilor publice 
 3. Principalele rationalitati utilizate in abordarea activitatii din sectorul public
 4. Regimul juridic aplicabil servicilor publice 
 5. Abordarea manageriala a gestiunii serviciilor publice 
 6. Raspundere si responsabilitate in activitatea serviciilor publice 
 7. Specificul procesului decizional la nivelul serviciilor publice 
 8. Noțiunea și trăsăturile normei juridice
 9. Clasificarea normelor juridice
 10. Acțiunea în timp, spațiu și asupra persoanelor a normelor juridice
 11. Noțiunea interpretării normelor juridice
 12. Metodele interpretării normelor juridice
 13. Argumentele folosite în interpretarea normelor juridice
 14. Rezultatele interpretării
 15. Aplicarea normelor juridice

TOATE CURSURILE DIN GRILA POT FI ORGANIZATE LA CERERE SI LA SEDIUL INSTITUTIEI !

Cele mai mici tarife de curs si cazare, cele mai mari beneficii !

CONTACT INSCRIERI CURSURI : 0724.39.49.14

CURSURI TAXE, IMPOZITE LOCALE ŞI EXECUTARE SILITĂ 2022

CURS TAXE, IMPOZITE LOCALE ŞI EXECUTARE SILITĂ 2022

(CURSURI ON-LINE  30 ORE SAU  “FACE TO FACE”  40 ORE)

(VEZI AICI GRILĂ CURSURI ON-LINE TAXE ŞI IMPOZITE LOCALE 30 ORE)

GRATUIT: EXAMEN ŞI ELIBERARE DIPLOMĂ 30 DE ORE

Cursul on-line este organizat săptămânal, de luni până vineri, si recunoscut conform Noului cod administrativ, respectiv conform H.G. nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesionala a funcționarilor publici. Cursul poate fi achiziționat şi din catalogul SEAP !

Cursul “face to face” se organizează săptămânal, de luni, până duminică, conform ofertelor de mai jos. Cazarea se face cu o zi înaintea începerii cursurilor, respectiv duminica după ora 14.00. Solicită oferta detaliată şi planificarea cursurilor la telefon 0722.207.117 sau la adresa de mail inscrieri@asociatiacolumna.ro !

Tematica aferentă cursului:

 1. Instrumentele şi limitele autonomiei financiare locale
 2. Reguli şi proceduri de execuţie bugetară la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale
 3. Principii, reguli şi proceduri de administrare fiscală
 4. Regimul impozitelor şi taxelor locale
 5. Executorii bugetari locali
 6. Procedura executarii creanțelor fiscale

Descriere curs: curs de tip work-shop bazat pe analiza legislativa, prezentare cazuri practice, analiza principalelor norme juridice si documente utilizate in domeniul studiat !

OFERTE COMPLETE CURSURI PERFECŢIONARE 2022
GRILA 1 – CURSURI FUNCTIONARI PUBLICI 7 ZILE LITORAL 2022  (seria iunie – septembrie 2022) 
DESCARCA DE AICI CERERI INSCRIERE CURSURI LITORAL 2022

GRILA 2 – CURSURI FUNCTIONARI PUBLICI 7 /5 ZILE MUNTE SINAIA 2022  (seria iunie – decembrie 2022)
DESCARCA DE AICI FORMULAR CERERE DE INSCRIERE  CURSURI MUNTE SINAIA 2022 

GRILA 3 – CURSURI PERFECŢIONARE FUNCŢIONARI PUBLICI  7/5 ZILE  POIANA BRAŞOV 2022 (iunie -decembrie 2022)
DESCARCA CERERI INSCRIERE CURSURI POIANA BRASOV 2022
CONTACT: 0722.207.117

 

CURSURI ANTICORUPŢIE, ETICĂ, INTEGRITATE ŞI DEONTOLOGIE PROFESIONALĂ 2022

CURSURI ANTICORUPŢIE, ETICĂ, INTEGRITATE ŞI DEONTOLOGIE PROFESIONALĂ 2022

(CURSURI ON-LINE  30 ORE SAU  “FACE TO FACE”  40 ORE)

(VEZI AICI GRILĂ CURSURI ANTICORUPŢIE ORGANIZATE ON-LINE 30 ORE)

GRATUIT: EXAMEN ŞI ELIBERARE DIPLOMĂ 30 DE ORE

Cursul on-line este organizat săptămânal, de luni până vineri, si recunoscut conform Noului cod administrativ, respectiv conform H.G. nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesionala a funcționarilor publici. Cursul poate fi achiziționat şi din catalogul SEAP !

Cursul “face to face” se organizează săptămânal, de luni, până duminică, conform ofertelor de mai jos. Cazarea se face cu o zi înaintea începerii cursurilor, respectiv duminica după ora 14.00. Solicită oferta detaliată şi planificarea cursurilor la telefon 0722.207.117 sau la adresa de mail inscrieri@asociatiacolumna.ro !

Tematica aferentă cursului:

 1. Etica si deontologia
 2. Bazele integritatii publice
 3. Sistemul national de integritate
 4. Transparenţă şi liber acces la informaţiile de interes public
 5. Transparența decizională
 6. Normele deontologice aplicabile functionarilor publici
 7. Normele deontologice aplicabile personalului contractual din administratia publica
 8. Politici anticorupție 
 9. Principalele reglementări anticorupție instituite prin Legea nr. 161/2003

OFERTE COMPLETE CURSURI PERFECŢIONARE 2022
GRILA 1 – CURSURI FUNCTIONARI PUBLICI 7 ZILE LITORAL 2022  (seria iunie – septembrie 2022) 
DESCARCA DE AICI CERERI INSCRIERE CURSURI LITORAL 2022

GRILA 2 – CURSURI FUNCTIONARI PUBLICI 7 /5 ZILE MUNTE SINAIA 2022  (seria iunie – decembrie 2022)
DESCARCA DE AICI FORMULAR CERERE DE INSCRIERE  CURSURI MUNTE SINAIA 2022 

GRILA 3 – CURSURI PERFECŢIONARE FUNCŢIONARI PUBLICI  7/5 ZILE  POIANA BRAŞOV 2022 (iunie -decembrie 2022)
DESCARCA CERERI INSCRIERE CURSURI POIANA BRASOV 2022
CONTACT: 0722.207.117

CURSURI CONTABILITATEA INSTITUŢIILOR PUBLICE 2022

CURSURI CONTABILITATEA FINANCIARA A INSTITUTIILOR PUBLICE SI REALIZAREA CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV  2022

(CURSURI ON-LINE  30 ORE SAU  “FACE TO FACE”  40 ORE)

(VEZI AICI GRILĂ CURSURI CONTABILITATE ORGANIZATE ON-LINE 30 ORE)

GRATUIT: EXAMEN ŞI ELIBERARE DIPLOMĂ 30 DE ORE

Cursul on-line este organizat săptămânal, de luni până vineri, si recunoscut conform Noului cod administrativ, respectiv conform H.G. nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesionala a funcționarilor publici. Cursul poate fi achiziționat şi din catalogul SEAP !

Cursul “face to face” se organizează săptămânal, de luni, până duminică, conform ofertelor de mai jos. Cazarea se face cu o zi înaintea începerii cursurilor, respectiv duminica după ora 14.00. Solicită oferta detaliată şi planificarea cursurilor la telefon 0722.207.117 sau la adresa de mail inscrieri@asociatiacolumna.ro !

Descriere curs: curs de tip work-shop bazat pe analiza legislativa, prezentare cazuri practice, analiza principalelor norme juridice si documente utilizate in domeniul studiat !

Tematica abordata:

1. Organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice
2. Elementele situatiilor financiare
3. Contabilitatea elementelor patrimoniale
4. Contabilitatea imobilizărilor
5. Contabilitatea stocurilor
6. Contabilitatea decontarilor cu tertii
7. Contabilitatea trezoreriei
8. Contabilitatea veniturilor si finantarilor
9. Contabilitatea cheltuielilor
10. Controlul financiar preventiv
11. Utilizare Forexebug
12. Management financiar in institutiile publice

Cursul se adresează contabililor din instituțiile publice, cu si fără experiență in domeniu. In cadrul cursului va veți familiariza cu aspecte practice din activitatea contabila a instituțiilor publice !


OFERTE COMPLETE CURSURI PERFECŢIONARE 2022
GRILA 1 – CURSURI FUNCTIONARI PUBLICI 7 ZILE LITORAL 2022  (seria iunie – septembrie 2022) 
DESCARCA DE AICI CERERI INSCRIERE CURSURI LITORAL 2022

GRILA 2 – CURSURI FUNCTIONARI PUBLICI 7 /5 ZILE MUNTE SINAIA 2022  (seria iunie – decembrie 2022)
DESCARCA DE AICI FORMULAR CERERE DE INSCRIERE  CURSURI MUNTE SINAIA 2022 
GRILA 3 – CURSURI PERFECŢIONARE FUNCŢIONARI PUBLICI  7/5 ZILE  POIANA BRAŞOV 2022 (iunie-decembrie 2022)
DESCARCA CERERI INSCRIERE CURSURI POIANA BRASOV 2022
CONTACT: 0722.207.117

CURSURI REGISTRUL AGRICOL SI CADASTRU 2022

CURS REGISTRUL AGRICOL, CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA 2022

(CURSURI ON-LINE  30 ORE SAU  “FACE TO FACE”  40 ORE)

curs registrul agricol

(VEZI AICI GRILĂ CURSURI REGISTRUL AGRICOL ORGANIZATE ON-LINE 30 ORE)

GRATUIT: EXAMEN ŞI ELIBERARE DIPLOMĂ 30 DE ORE

Cursul on-line este organizat săptămânal, de luni până vineri, si recunoscut conform Noului cod administrativ, respectiv conform H.G. nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesionala a funcționarilor publici. Cursul poate fi achiziționat şi din catalogul SEAP !

Cursul “face to face” se organizează săptămânal, de luni, până duminică, conform ofertelor de mai jos. Cazarea se face cu o zi înaintea începerii cursurilor, respectiv duminica după ora 14.00. Solicită oferta detaliată şi planificarea cursurilor la telefon 0722.207.117 sau la adresa de mail inscrieri@asociatiacolumna.ro !

Tematica aferentă cursului:

1. Organizarea registrului agricol
2. Întocmirea registrului agricol
3. Completarea registrului agricol
4. Controlul datelor din registrul agricol
5. Centralizarea datelor din registrul agricol
6. Raportarea datelor din registrul agricol
7. Fond funciar – principalele noțiuni și reglementări aplicabile
8. Noțiuni generale de cadastru și legislația aplicabilă
9. Lucrări de cadastru, culegerea datelor și planul cadastral


Descriere curs: curs de tip work-shop bazat pe analiza legislativa, prezentare cazuri practice, analiza principalelor norme juridice si documente utilizate in domeniul studiat !


OFERTE COMPLETE CURSURI PERFECŢIONARE 2022
GRILA 1 – CURSURI FUNCTIONARI PUBLICI 7 ZILE LITORAL 2022  (seria iunie – septembrie 2022) 
DESCARCA DE AICI CERERI INSCRIERE CURSURI LITORAL 2022

GRILA 2 – CURSURI FUNCTIONARI PUBLICI 7 /5 ZILE MUNTE SINAIA 2022  (seria iunie – decembrie 2022)
DESCARCA DE AICI FORMULAR CERERE DE INSCRIERE  CURSURI MUNTE SINAIA 2022 
GRILA 3 – CURSURI PERFECŢIONARE FUNCŢIONARI PUBLICI  7/5 ZILE  POIANA BRAŞOV 2022 (iunie-decembrie 2022)
DESCARCA CERERI INSCRIERE CURSURI POIANA BRASOV 2022
CONTACT: 0722.207.117

CURSURI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ ŞI SSM 2022

CURS MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA, SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA 2022

(CURSURI ON-LINE  30 ORE SAU  “FACE TO FACE”  40 ORE)

 

(VEZI AICI GRILĂ CURSURI SITUAŢII DE URGENŢĂ ORGANIZATE ON-LINE 30 ORE)

GRATUIT: EXAMEN ŞI ELIBERARE DIPLOMĂ 30 DE ORE

Cursul on-line este organizat săptămânal, de luni până vineri, si recunoscut conform Noului cod administrativ, respectiv conform H.G. nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesionala a funcționarilor publici. Cursul poate fi achiziționat şi din catalogul SEAP !

Cursul “face to face” se organizează săptămânal, de luni, până duminică, conform ofertelor de mai jos. Cazarea se face cu o zi înaintea începerii cursurilor, respectiv duminica după ora 14.00. Solicită oferta detaliată şi planificarea cursurilor la telefon 0722.207.117 sau la adresa de mail inscrieri@asociatiacolumna.ro !

Tematica aferentă cursului:

 1. Managementul situațiilor de urgență – principalele reglementări în domeniu
 2. Legislaţia în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
 3. Sistemul de Management al SSM
 4. Politici, obiective si instrumente de implementare a Sistemului de Management al SSM
 5. Proceduri de lucru specifice SSM
 6. Prevenirea riscurilor de accidentare si de imbolnavire profesionala.
 7. Instruirea, Formarea, Informarea, Consultarea si Participarea Lucratorilor
 8. Organizarea activitatii de prevenire si protectie in domeniul SSM
 9. Autorizarea funcţionarii din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă
 10. Accidente de munca si boli profesionale
 11. Echipamentul individual de protectie – definitii si clasificare

curs managementul situatiilor de urgenta

Descriere curs: curs de tip work-shop bazat pe analiza legislativa, prezentare cazuri practice, analiza principalelor norme juridice si documente utilizate in domeniul studiat !

 


OFERTE COMPLETE CURSURI PERFECŢIONARE 2022
GRILA 1 – CURSURI FUNCTIONARI PUBLICI 7 ZILE LITORAL 2022  (seria iunie – septembrie 2022) 
DESCARCA DE AICI CERERI INSCRIERE CURSURI LITORAL 2022

GRILA 2 – CURSURI FUNCTIONARI PUBLICI 7 /5 ZILE MUNTE SINAIA 2022  (seria iunie – decembrie 2022)
DESCARCA DE AICI FORMULAR CERERE DE INSCRIERE  CURSURI MUNTE SINAIA 2022 

GRILA 3 – CURSURI PERFECŢIONARE FUNCŢIONARI PUBLICI  7/5 ZILE  POIANA BRAŞOV 2022 (iunie-decembrie 2022)
DESCARCA CERERI INSCRIERE CURSURI POIANA BRASOV 2022
CONTACT: 0722.207.117

CURSURI URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII 2022

CURS ON-LINE URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI SI DISCIPLINA IN CONSTRUCTII 2022

(CURSURI ON-LINE  30 ORE SAU  “FACE TO FACE”  40 ORE)

(VEZI AICI GRILĂ CURSURI URBANISM ORGANIZATE ON-LINE 30 ORE PROMOVARE)

GRATUIT: EXAMEN ŞI ELIBERARE DIPLOMĂ 30 DE ORE

Cursul on-line este organizat săptămânal, de luni până vineri, si recunoscut conform Noului cod administrativ, respectiv conform H.G. nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesionala a funcționarilor publici. Cursul poate fi achiziționat şi din catalogul SEAP !

Cursul “face to face” se organizează săptămânal, de luni, până duminică, conform ofertelor de mai jos. Cazarea se face cu o zi înaintea începerii cursurilor, respectiv duminica după ora 14.00. Solicită oferta detaliată şi planificarea cursurilor la telefon 0722.207.117 sau la adresa de mail inscrieri@asociatiacolumna.ro !

Tematica aferentă cursului:

 1. Natura si specificul activităților de urbanism
 2. Implicarea serviciului “Disciplina in construcții, protecția mediului si afișaj stradal“ in respectarea prevederilor legale in vigoare
 3. Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul: a) Planul urbanistic general (PUG); b)Planul urbanistic zonal (PUZ); c) Planul urbanistic de detaliu (PUD)
 4. Legea nr. 50/ 1990, republicata privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
 5. Certificatul de urbanism, autorizația de construire si autorizația de desființare
 6. Atribuțiile autorităților locale privind respectarea dispozițiilor Legii nr. 50/1991
 7. Disciplina în construcții

curs urbanism si disciplina in constructii


OFERTE COMPLETE CURSURI PERFECŢIONARE 2022
GRILA 1 – CURSURI FUNCTIONARI PUBLICI 7 ZILE LITORAL 2022  (seria iunie – septembrie 2022) 
DESCARCA DE AICI CERERI INSCRIERE CURSURI LITORAL 2022

GRILA 2 – CURSURI FUNCTIONARI PUBLICI 7 /5 ZILE MUNTE SINAIA 2022  (seria iunie – decembrie 2022)
DESCARCA DE AICI FORMULAR CERERE DE INSCRIERE  CURSURI MUNTE SINAIA 2022 

GRILA 3 – CURSURI PERFECŢIONARE FUNCŢIONARI PUBLICI  7/5 ZILE  POIANA BRAŞOV 2022 (iunie -decembrie 2022)
DESCARCA CERERI INSCRIERE CURSURI POIANA BRASOV 2022
CONTACT: 0722.207.117

Descriere curs: curs de tip work-shop bazat pe analiza legislativa, prezentare cazuri practice, analiza principalelor norme juridice si documente utilizate in domeniul urbanismului, disciplinei in constructii si amenajarii teritoriului. 


In cadrul cursului este analizat si standardul ocupational pentru ocupatia SEF SERVICIU URBANISM din domeniul Administratie publica si aparare, standard aprobat de catre Consiliul pentru Standarde Ocupaţionale şi Atestare (COSA) la data de 11-07-2000 . DESCARCA DE AICI STANDARD OCUPATIONAL cu atributiile si competentele specifice ocupatiei SEF SERVICIU URBANISM

Formator certificat ANC: ing. MOISE VIORICA

NOTA: Pe parcursul cursurilor primiti modele de caiet de sarcini achizitie PUG . Mai mult, primiti suport de curs actualizat, plus materiale suplimentare ! 

CONTACT INSCRIERI: 0724.39.49.14 

Extras din suportul de curs:

Natura şi specificul activităţilor de urbanism

“Activitatea de amenajarea a teritoriului şi de urbanism trebuie sa se desfăşoare cu respectarea autonomiei locale, pe baza principiului parteneriatului, transparenţei, descentralizării serviciilor publice, participării populaţiei în procesul de luare a deciziilor, precum şi al dezvoltării durabile, conform cărora deciziile generatiei prezente trebuie sa asigure dezvoltarea, fără a compromite dreptul generaţiilor viitoare la existenta şi dezvoltare proprie.

Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale răspund, potrivit Legii nr.350/2001, de activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism.

a) Amenajarea teritoriului

           Activitatea de amenajare a teritoriului se exercită pe întregul teritoriu al României, pe baza principiului ierarhizării, coeziunii economice, sociale şi teritoriale şi integrării spaţiale, la nivel naţional, regional şi judeţean. Această activitate trebuie să fie: globală, urmărind coordonarea diferitelor politici sectoriale într-un ansamblu integrat; funcţională, trebuind să ţină seama de cadrul natural şi construit bazat pe valori de cultură şi interese comune; prospectivă, trebuind să analizeze tendinţele de dezvoltare pe termen lung a fenomenelor şi intervenţiilor economice, ecologice, sociale şi culturale şi să ţină seama de acestea în aplicare; democratică, asigurând participarea populaţiei şi a reprezentanţilor ei politici la adoptarea deciziilor.

Scopul de bază al amenajării teritoriului îl constituie armonizarea la nivelul întregului teritoriu a politicilor economice, sociale, ecologice şi culturale, stabilite la nivel naţional şi local pentru asigurarea echilibrului în dezvoltarea diferitelor zone ale tarii, urmărindu-se creşterea coeziunii şi eficientei relaţiilor economice şi sociale dintre acestea.

Activitatea de amenajare a teritoriului se exercita pe întregul teritoriu al României, pe baza principiului ierarhizarii, coeziunii şi integrării spaţiale, la nivel naţional, regional şi judeţean.

Obiectivele principale ale amenajării teritoriului sunt următoarele:

   – dezvoltarea economică şi socială echilibrata a regiunilor şi zonelor, cu respectarea specificului acestora;

   – îmbunătăţirea calităţii vieţii oamenilor şi colectivităţilor umane;

   – gestionarea în spiritul dezvoltării durabile a resurselor naturale şi a peisajelor naturale şi culturale;

   – utilizarea raţională a teritoriului.

   – conservarea şi dezvoltarea diversităţii culturale.

         Autoritatea publică are responsabilitatea dezvoltării armonioase a teritoriului/teritoriilor aflat/aflate în raza sa de competenţă. În acest scop, operatorii economici sau instituţiile care deţin imobile, instalaţii şi/sau echipamente de interes public ori care prestează un serviciu public au obligaţia de a pune la dispoziţia autorităţii publice, cu titlu gratuit, la solicitarea acesteia, informaţiile necesare în acţiunile de planificare a dezvoltării teritoriului a localităţii în cauză.

b) Urbanismul

         Activitatea de urbanism cuprinde toate localităţile ţării, organizate în reţea, pe baza ierarhizării şi distribuţiei echilibrate a acestora în teritoriu. Aplicarea obiectivelor are în vedere întregul teritoriu administrativ al oraşelor şi comunelor sau zone din acestea.

        Urbanismul trebuie să reprezinte o activitate:

operaţională, prin detalierea şi delimitarea în teren a prevederilor planurilor de amenajare a teritoriului;

 – integratoare, prin sintetizarea politicilor sectoriale privind gestionarea teritoriului localităţilor;

  – normativă, prin precizarea modalităţilor de utilizare a terenurilor, definirea destinaţiilor şi gabaritelor de clădiri, inclusiv infrastructura, amenajări şi plantaţii.

Urbanismul are ca principal scop stimularea evoluţiei complexe a localităţilor, prin realizarea strategiilor de dezvoltare pe termen scurt, mediu şi lung.

Urbanismul urmăreşte stabilirea direcţiilor dezvoltării spatiale a localităţilor urbane şi rurale, în acord cu potenţialul acestora şi cu aspiraţiile locuitorilor.

Principalele obiective ale activităţii de urbanism sunt următoarele:

 – îmbunătăţirea condiţiilor de viaţa prin eliminarea disfunctionalitatilor, asigurarea accesului la infrastructuri, servicii publice şi locuinţe convenabile pentru toţi locuitorii;

 – crearea condiţiilor pentru satisfacerea cerinţelor speciale ale copiilor, vârstnicilor şi ale persoanelor cu handicap;

 – utilizarea eficienta a terenurilor, în acord cu funcţiunile urbanistice adecvate; extinderea controlată a zonelor construite;

 – protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural construit şi natural;

 – asigurarea calităţii cadrului construit, amenajat şi plantat din toate localităţile urbane şi rurale;

 – protejarea localităţilor impotriva dezastrelor naturale.

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

  În sensul prezentei legi, prin documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism se înţelege planurile de amenajare a teritoriului, planurile de urbanism, Regulamentul general de urbanism şi regulamentele locale de urbanism, avizate şi aprobate conform prezentei legi.

 Documentaţii de amenajare a teritoriului

Documentaţiile de amenajare a teritoriului cuprind propuneri cu caracter director care stabilesc strategiile şi direcţiile principale de evoluţie a unui teritoriu la diverse niveluri de complexitate. Ele sunt detaliate prin reglementări specifice în limitele teritoriilor administrative ale oraşelor şi comunelor.

          Documentaţiile de amenajare a teritoriului sunt următoarele:

a) Planul de amenajare a teritoriului naţional;

b) Planul de amenajare a teritoriului judeţean;

c) Planul de amenajare a teritoriului zonal.

  Planul de amenajare a teritoriului naţional

–  are caracter director şi reprezintă sinteza programelor strategice sectoriale pe termen mediu şi lung pentru întregul teritoriu al ţării.

 –  este compus din secţiuni specializate.

 –  devin obligatorii pentru celelalte planuri de amenajare a teritoriului care le detaliază.

 –  secţiunile Planului de amenajare a teritoriului naţional sunt: Căi de comunicaţie, Ape, Zone protejate, Reţeaua de localităţi, Zone de risc natural, Turismul, Dezvoltarea rurală. Prin lege se pot aproba şi alte secţiuni.

   Planul de amenajare a teritoriului judeţean

– are caracter director şi reprezintă expresia spaţială a programului de dezvoltare socioeconomică a judeţului.

– se corelează cu Planul de amenajare a teritoriului naţional, cu Planul de amenajare a teritoriului zonal, cu programele guvernamentale sectoriale, precum şi cu alte programe de dezvoltare.

 – devin obligatorii pentru celelalte planuri de amenajare a teritoriului şi de urbanism care le detaliază.

–  fiecare judeţ trebuie să deţină Planul de amenajare a teritoriului judeţean şi să îl reactualizeze periodic, la 5 – 10 ani, în funcţie de politicile şi de programele de dezvoltare ale judeţului.

   Planul de amenajare a teritoriului zonal

–  are rol director şi se realizează în vederea soluţionării unor probleme specifice ale unor teritorii. Aceste teritorii pot fi:

a) intercomunale sau interorăşeneşti, compuse din unităţi administrativ-teritoriale de bază, comune şi oraşe;

b) interjudeţene, înglobând părţi din judeţe sau judeţe întregi;

c) regionale, compuse din mai multe judeţe.

Documentaţii de urbanism

           Documentaţiile de urbanism sunt rezultatul unui proces de planificare urbană referitoare la un teritoriu determinat, prin care se analizează situaţia existentă şi se stabilesc obiectivele, acţiunile, procesele şi măsurile de amenajare şi de dezvoltare durabilă a localităţilor. Documentaţiile de urbanism se elaborează de către colective interdisciplinare formate din specialişti atestaţi în condiţiile legii.

Documentaţiile de urbanism sunt următoarele:

    –  Planul urbanistic general şi regulamentul local aferent acestuia;

    –  Planul urbanistic zonal şi regulamentul local aferent acestuia;

    –  Planul urbanistic de detaliu.”