BAZA LEGALĂ ORGANIZARE CURSURI PERFECŢIONARE ADMINISTRATIE

Decontarea cheltuielilor cu cazarea si transportul in cazul participarii la cursurile de perfectionare profesionala incepand cu 01 ianuarie 2019 !


H.G. nr. 714 din 13 septembrie 2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice  pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului (se aplica si in cazul deplasarii la cursuri deoarece reprezinta o delegare in interes de serviciu) 
H.G. nr. 714/2018 abroga fosta reglementare utilizata in decontarea cheltuielilor cu cazarea in cazul participarii la cursuri, respectiv H.G. nr. 1860 din 2006 
EXTRAS  

Bucureşti, 13 septembrie 2018.  Nr. 714. ANEXA 1

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului

ART. 1

(1)  Persoana delegată într-o localitate situată la o distanţă cuprinsă între 5 şi 50 km de localitatea în care îşi are locul permanent de muncă beneficiază de o indemnizaţie de delegare, în cuantum de 20 lei/zi, indiferent de funcţia pe care o îndeplineşte şi de autoritatea sau instituţia publică în care îşi desfăşoară activitatea.

(2)  Persoana delegată într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km de localitatea în care îşi are locul permanent de muncă şi care nu se poate înapoia la sfârşitul zilei de lucru beneficiază de o alocaţie zilnică de delegare compusă din:

 1. a) o indemnizaţie de delegare, în cuantum de 20 lei/zi, indiferent de funcţia pe care o îndeplineşte şi de autoritatea sau instituţia publică în care îşi desfăşoară activitatea;
 2. b) o alocaţie de cazare, în cuantum 230 lei/zi, în limita căreia trebuie să îşi acopere cheltuielile de cazare.

(3) Ordonatorul de credite poate aproba, în situaţii temeinic fundamentate, majorarea alocaţiei de cazare prevăzute la alin. (2) lit. b) cu până la 50%.

(4) Indemnizaţia de delegare sau alocaţia zilnică de delegare, după caz, se acordă fără prezentarea de documente justificative, cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (3).

(5)  Pentru delegarea cu o durată de o singură zi, precum şi pentru ultima zi, în cazul delegării dispuse pentru o perioadă mai lungă de o zi, nu se acordă alocaţie zilnică de cazare, iar indemnizaţia de delegare se acordă numai dacă durata delegării este de cel puţin 12 ore.

(6)  Numărul zilelor calendaristice în care persoana se află în delegare se calculează de la data şi ora plecării până la data şi ora înapoierii mijlocului de transport din şi în localitatea unde îşi are locul permanent de muncă, considerându-se fiecare 24 de ore câte o zi de delegare.

….

ART. 3

(1) Persoana care ocupă o funcţie de demnitate publică, precum şi persoana cu funcţie de conducere asimilată, în condiţiile legii, unei funcţii de demnitate publică din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice beneficiază pe perioada deplasării în interesul serviciului în alte localităţi din ţară de indemnizaţie de delegare în cuantumul prevăzut de art. 1 alin. (2) lit. a).

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1), care se deplasează în interesul serviciului în alte localităţi din ţară şi care nu se pot înapoia la sfârşitul zilei de lucru, pot opta fie pentru acordarea alocaţiei de cazare prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b), în condiţiile alin. (4) al aceluiaşi articol, fie pentru decontarea cheltuielilor pentru cazare, pe baza documentelor justificative.

(3) Prevederile alin. (2) se aplică, în mod corespunzător, şi personalului care asigură protecţia nemijlocită a persoanelor prevăzute la alin. (1).

…..

 • Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 – certificate de absolvire eliberate de Autoritatea Naţională pentru calificare (ANC, fost CNFPA);
 • H.G. nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor publici – certificate de participare din parte furnizorului de formare.
 • Ordinul Presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici  nr. 762/31.03.2015 pentru stabilirea domeniilor prioritare de formare profesională pentru administrația publică,

♦ Baza legala pentru participarea la cursuri de perfectionare a functionarilor publici

DESCARCĂ DE AICI H.G. nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor publici

♦ Baza legala pentru participarea la cursuri de perfectionare a personalului contractual din institutiile publice = CODUL MUNCII, TITLUL VI – Formarea profesională ):

Art. 193. [tipologia formării profesionale]

Formarea profesională a salariaţilor se poate realiza prin următoarele forme:

 1. a) participarea la cursuri organizate de către angajator sau de către furnizorii de servicii de formare profesională din ţară sau din străinătate;
 2. b) stagii de adaptare profesională la cerinţele postului şi ale locului de muncă;
 3. c) stagii de practică şi specializare în ţară şi în străinătate;
 4. d) ucenicie organizată la locul de muncă;
 5. e) formare individualizată;
 6. f) alte forme de pregătire convenite între angajator şi salariat.

Art. 194. [obligativitatea programelor de formare profesională]

(1) Angajatorii au obligaţia de a asigura participarea la programe de formare profesională pentru toţi salariaţii, după cum urmează:

 1. a) cel puţin o dată la 2 ani, dacă au cel puţin 21 de salariaţi; 
 2. b) cel puţin o dată la 3 ani, dacă au sub 21 de salariaţi. 

(2) Cheltuielile cu participarea la programele de formare profesională, asigurată în condiţiile alin. (1), se suportă de către angajatori.

♦ Baza legala pentru participarea la cursuri de perfectionare a alesilor locali:

Art. 41 din Legea nr. 393 din 2004 privind Statutul alesilor locali: Alesii locali beneficiaza de plata cursurilor de pregatire, formare si perfectionare profesionala organizate de institutii specializate, in decursul mandatului, conform hotararii consiliului local sau judetean.

♦ Baza legala cazare curs (asa cum puteti observa in textul legii se vorbeste despre persoana delegata, nu este vorba doar despre functionari publici):

Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 60/2015 (art. 26) prevede ca: persoana delegata intr-o localitate situata la o distanta mai mare de 50 km de localitatea in care isi are locul permanent de munca si in care nu se poate inapoia la sfarsitul zilei de lucru are dreptul la decontarea cheltuielilor de cazare efectuate, pe baza documentelor justificative, in cazul cazarii în structurile de primire turistice, pentru o camera cu pat individual sau, in cazul in care unitatea nu dispune de o astfel de camera, pentru o camera cu doua paturi, a caror clasificare este de maximum 3 stele sau flori.

> DESCARCA DE AICI MODEL PROCES-VERBAL SELECTIE OFERTE CURSURI <

Asociatia Universitara Columna organizeaza programe de formare, cursuri de perfectionare pentru functionari publici, personal contractual, alesi locali in urmatoarele domenii de activitate din administratia public, dupa cum urmeaza: cursuri urbanism, cursuri achizitii publice, cursuri asistenta sociala, cursuri situatii de urgenta, cursuri SSM, cursuri contabilitatea institutiilor public s.a.