All posts by Gabriel Moinescu

TEMATICI CURSURI PERFECTIONARE 2019

Grila cursuri 7 zile Sinaia octombrie – noiembrie – decembrie 2019

CURS 1 –  ACHIZITIILE PUBLICE – PLANIFICARE, PROCEDURI SI ASUGURAREA LEGALITATII

NR. REFERINŢĂ SEAP = 01 COLUMNA – CURS 7 ZILE MUNTE si 01 COLUMNA – CURS 7 ZILE LITORAL

Tematica:

 1. Cadrul legislativ al achizitiilor publice
 2. Calitatea de autoritate contractanta
 3. Atributiile compartimentului intern specializat din cadrul autoritatii contractante
 4. Domeniul de aplicare al Legii nr. 98/2016
 5. Praguri valorice in achizitiile publice
 6. Noutati privind procesul de achizitie publica
 7. Strategia anuala de achizitie publica
 8. Programul anual al achizitiilor publice
 9. Etapizarea procesului de achizitie publica
 10. Documentul unic de achizitie european (DUAE)
 11. Noile tipuri de proceduri de atribuire
 12. Documentatia de atribuire
 13. Etapa de organizare a procedurii
 14. Evaluarea ofertelor
 15. Conflictul de interese
 16. Reguli noi utilizare S.I.C.A.P. pentru autorități contractante

CURS 2 – ACTE DE STARE CIVILA SI EVIDENTA POPULATIEI

NR. REFERINŢĂ SEAP = 02 COLUMNA – CURS 7 ZILE MUNTE si 02 COLUMNA – CURS 7 ZILE LITORAL

Tematica:

 1. Scurtă introducere despre noțiunea de stare civilă și importanța ei
 2. Căsătoriile încheiate între cetăţeni străini şi cetăţeni români
 3. Reglementări speciale la încheierea căsătoriei dintre un cetăţean străin aparţinând unuia din următoarele state: Israel, Norvegia, Elveţia, Arabia Saudită, Kuwait, Germania, Ucraina, Republica Moldova, Olanda, Bosnia şi Herţegovina, Rebublica Cehă, Cuba, India, Ungaria, Georgia, Republica Chile, Spania
 4. Cazuri de nulitate a căsătoriei
 5. Precizări referitoare la modificările legislative în materie de stare civilă
 6. Eliberarea extraselor multilingve
 7. Înscrierea de menţiuni în actele de stare civilă române privind hotărârile de divorţ pronunţate în străinătate
 8. Scurt istoric privind actele de identitate
 9. Prevenirea şi combaterea falsului privind identitatea

CURS 3 – ETICA, INTEGRITATE SI DEONTOLOGIE PROFESIONALA

NR. REFERINŢĂ SEAP  = 03 COLUMNA – CURS 7 ZILE LITORAL si 45 COLUMNA – CURS 7 ZILE MUNTE

Tematica:

 1. Etica si deontologia
 2. Bazele integritatii publice
 3. Sistemul national de integritate
 4. Transparenţă şi liber acces la informaţiile de interes public
 5. Transparența decizională
 6. Normele deontologice aplicabile functionarilor publici
 7. Normele deontologice aplicabile personalului contractual din administratia publica
 8. Politici anticorupție
 9. Principalele reglementări anticorupție instituite Legea nr. 161/2003

CURS  4 – COMUNICARE SI RELATII PUBLICE IN ADMINISTRATIA EUROPEANA

NR. REFERINŢĂ SEAP = 04 COLUMNA – CURS 7 ZILE LITORAL si 08 COLUMNA – CURS 7 ZILE MUNTE

Tematica:

 1. Modele teoretice ale comunicării
 2. Nevoia de comunicare informala
 3. Spaţiul public si comunicarea; efecte perverse
 4. Comunicarea publica
 5. Comunicarea si rolul sau în prevenirea crizelor
 6. Manipularea prin structurile mass-media
 7. Aspecte ale comunicării în grupurile de munca
 8. Rolul liderului în comunicarea de grup
 9. Motivarea prin comunicare
 10. Stilul de comunicare Comunicare verbală, paraverbală şi non-verbală
 11. Norme, valori si standarde europene utilizate in comunicare

CURS 5 – ASISTENTA SOCIALA A COPIILOR, A PERSOANELOR VARSTNICE SI A PERSOANELOR CU DIZABILITATI

NR. REFERINŢĂ SEAP = 05 COLUMNA – CURS 7 ZILE MUNTE si 24 COLUMNA – CURS 7 ZILE LITORAL

Tematica:

 1. Sistemul de asistență socială: mod de organizare, beneficiari şi servicii sociale
 2. Asistenţa socială a copilului: structuri responsabile, măsuri de protecție şi tipuri de servicii asigurate
 3. Strategii privind protecţia copilului şi principii utilizate
 4. Principalele acte normative referitoare la persoanele vârstnice
 5. Asigurarea serviciilor sociale în centre de zi și la domiciliu
 6. Specificul serviciilor sociale adresate persoanelor vârstnice
 7. Îngrijirea persoanei vârstnice în centre de zi și la domiciliu
 8. Consilierea psihologică a persoanelor de vârsta a treia
 9. Cadrul legislative şi asigurarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi
 10. Principiile de promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi
 11. Incluziune socială şi metode de lucru cu persoanele cu dizabilităţi
 12. Organizarea şi funcţionarea centrelor pentru persoanele cu dizabilităţi
 13. Asigurarea securităţii persoanei cu dizabilități în centre
 14. Obligaţiile persoanelor cu dizabilităţi, ale familiei sau ale reprezentanţilor legali

CURS 6 – ASISTENTA SOCIALA – LEGISLATIE SI PROCEDURI

NR. REFERINŢĂ SEAP = 06 COLUMNA – CURS 7 ZILE LITORAL

Tematica:

 1. Organizarea si functionarea sistemul național de asistență social si structura serviciilor sociale
 2. Legislația privind inspecția socială
 3. Legislația beneficiilor de asistenţă social (Sprijin acordat familiilor cu venituri reduse: ajutorul social, ajutorul de încălzire, alocaţia pentru susținerea familiei; Politici familiale: alocaţia de stat pentru copii, alocaţia lunară de plasament, indemnizaţia pentru creşterea copilului, acordarea concediului și indemnizației de acomodare; Sprijin acordat persoanelor cu handicap; Alte tipuri de beneficii de asistenţă social)
 4. Rolurile și atribuțiile asistentului social si principalele elemente ale comportamentului profesional
 5. Proceduri operaționale în domeniul asistenței sociale (domenii: circuitul documentelor, acordarea drepturilor persoanelor cu handicap, acordarea drepturilor persoanelor beneficiare de alocație pentru susținerea familiei, acordarea dreptului la concediul și indemnizația lunară de creștere a copiilor, venitul minim garantat, acordarea ajutoarelor pentru încălzire, acordarea gratuită de lapte praf copiilor cu vârste între 0-12 luni, instituire tutelă/curatelă, întocmirea documentației pentru beneficiarii cantinei de ajutor social, protecția copilului, monitorizarea copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate).

CURS  7 – REVIZUIREA SISTEMULUI DE CONTROL MANAGERIAL INTERN CONFORM O.S.G.G. NR. 600/2018

NR. REFERINŢĂ SEAP = 07 COLUMNA – CURS 7 ZILE LITORAL si 32 COLUMNA – CURS 7 ZILE MUNTE

Tematica:

 1. Noţiuni introductive şi scurt istoric al domeniului
 2. Organizarea sistemului de control intern managerial (SCIM) în entităţile publice
 3. Elemente de specificitate ale SCIM la nivelul administraţiei centrale şi la nivelul administraţiei publice locale
 4. Implementarea standardelor de control intern managerial
 5. Evaluarea şi raportarea sistemului de control intern managerial
 6. Diferitele documente şi instrumente utilizate: constituire comisie de monitorizare, activitate comisie de monitorizare, program de dezvoltare al SCIM, documente cu caracter organizatoric, formulare managementul riscului, plan implementare măsuri de control, raport anual, proceduri de sistem şi operaţionale, raport monitorizare performanţe s.a.

CURS 8 – COMPETENTE INFORMATICE PENTRU ANGAJATII DIN SECTORUL PUBLIC

NR. REFERINŢĂ SEAP = 08 COLUMNA – CURS 7 ZILE MUNTE si 08 COLUMNA – CURS 7 ZILE LITORAL

Tematica:

 1. Noţiuni introductive
 2. Procesoare de texte: Microsoft Word
 3. Utilizarea mediului de lucru Microsoft Excel
 4. Utilizarea mediului de lucru Power-Point
 5. Identificare necesarului de software la nivelul instituţiei şi identificare resurselor necesare pentru asigurarea lui
 6. Evaluarea eficienţei softurilor utilizate şi identificarea posibilităţilor de îmbunătăţire a acestora (ex. corelarea Forexebug cu softul de contabilitate; utilizarea bazelor de date)
 7. Evaluarea riscurilor şi luarea măsurilor necesare pentru securizarea sistemelor informatice din perspectiva GDPR. 

CURS 9 – COMUNICARE EFICIENTA INTRA SI INTER-INSTITUTIONALA / COMUNICARE SI RELATII PUBLICE IN ADMINISTRATIA EUROPEANA

NR. REFERINŢĂ SEAP = 09 COLUMNA – CURS 7 ZILE MUNTE si 09 COLUMNA – CURS 7 ZILE LITORAL

Tematica:

 1. Modele teoretice ale comunicării
 2. Nevoia de comunicare informala
 3. Spaţiul public si comunicarea; efecte perverse
 4. Comunicarea publica
 5. Comunicarea si rolul sau în prevenirea crizelor
 6. Manipularea prin structurile mass-media
 7. Aspecte ale comunicării în grupurile de munca
 8. Rolul liderului în comunicarea de grup
 9. Motivarea prin comunicare
 10. Stilul de comunicare Comunicare verbală, paraverbală şi non-verbală
 11. Norme de protocol
 12. Comunicarea cu beneficiarii si angajatii serviciilor publice (stil autoritar sau stil defensiv ?)

CURS  10 – CONTABILITATEA FINANCIARA A INSTITUTIILOR PUBLICE SI REALIZAREA CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV

NR. REFERINŢĂ SEAP = 10 COLUMNA – CURS 7 ZILE MUNTE si  10 COLUMNA – CURS 7 ZILE LITORAL

Tematica:

 1. Organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice
 2. Elementele situatiilor financiare
 3. Contabilitatea elementelor patrimoniale
 4. Contabilitatea imobilizărilor
 5. Contabilitatea stocurilor
 6. Contabilitatea decontarilor cu tertii
 7. Contabilitatea trezoreriei
 8. Contabilitatea veniturilor si finantarilor
 9. Contabilitatea cheltuielilor
 10. Controlul financiar preventiv
 11. Utilizare Forexebug
 12. Management financiar in institutiile publice
 13. Realizarea controlului financiar preventiv

CURS 11 – CONTROL ADMINISTRATIV, JURISDICTII ADMINISTRATIVE SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

NR. REFERINŢĂ SEAP = 11 COLUMNA – CURS 7 ZILE MUNTE

Tematica:

 1. Noţiunea, trăsăturile şi formele controlului administrativ
 2. Efectele lipsei sau ineficienţei controlului administrativ  
 3. Noţiunea şi trăsăturile contenciosului administrativ
 4. Condiţiile necesare introducerii acţiunii în contenciosul administrativ
 5. Actele administrative exceptate
 6. Noţiunea şi trăsăturile jurisdicţiilor administrative
 7. Principalele jurisdicţii administrative

CURS 12 – DEZVOLTARE ORGANIZATIONALA – LUCRU IN ECHIPA, COMUNICARE, MANAGEMENT PRIN OBIECTIVE SI LEADERSHIP

NR. REFERINŢĂ SEAP = 12 COLUMNA – CURS 7 ZILE MUNTE si 60 COLUMNA – CURS 7 ZILE LITORAL

Tematica:

 1. Determinarea esenței leadership-ului în sectorul public
 2. Înțelegerea rolului și a importanței leadershipului în atingerea obiectivelor organizației publice
 3. Însușirea diverselor abordări asupra leadership-ului
 4. Stabilirea componentelor leadership-ului
 5. Distincția între rolurile de manager și leader în sectorul public
 6. Cunoașterea caracteristicilor comune tuturor tipurilor de lideri de grupuri eficiente
 7. Explicarea abilităților și comportamentelor specifice ale liderilor asociate cu eficacitatea leadershipului
 8. Definirea leadershipului charismatic și identificarea componentelor comportamentale ale liderilor charismatici vs. lideri noncharismatici
 9. Cum să utilizăm eficient managementul prin obiective pentru dezvoltarea sănătoasă a organizaţiei publice
 10. Promovarea lucrului în echipă în organizaţiile publice.

CURS 13 – DEZVOLTARE PERSONALA SI MANAGEMENTUL CARIEREI PERSONALULUI DIN SECTORUL PUBLIC

NR. REFERINŢĂ SEAP = 44 COLUMNA – CURS 7 ZILE MUNTE 

Tematica:

 1. Dezvoltarea personala – notiune, principii si valori
 2. Dezvoltarea carierei: definiţie, obiective şi stadii
 3. Planificarea dezvoltării carierei
 4. Managementul propriei cariere
 5. Planul individual de dezvoltare personală a angajaţilor din sectorul public
 6. Dezvoltarea carierei şi pregătirea profesională
 7. Motivarea intrinsecă și motivarea extrinsecă
 8. Abordarea raţională şi abordarea emoţională a propriei activităţi
 9. Cum gestionăm eficient problemele de serviciu şi problemele personale
 10. Atitudini distructive şi atitudini constructive
 11. Cum să eliminăm plafonarea şi să obţinem maximum de performanţă la locul de muncă.

CURS 14 – MANAGEMENT STRATEGIC SI POLITICI PUBLICE

NR. REFERINŢĂ SEAP = 16 COLUMNA – CURS 7 ZILE MUNTE

Tematica:

 1. Funcţii, roluri şi atribuţii în managementul public
 2. Sisteme de management public: metode, tehnici şi instrumente
 3. Componente ale managementului public: managementul operational, managementul de proiect, managementul riscurilor, managementul resurselor umane
 4. Planificare strategica si management strategic
 5. Identificarea obiectivelor, planificarea activitatilor şi alocarea resurselor
 6. Instrumente de monitorizare şi control operaţionale în managementul public modern.
 7. Elaborarea, implementarea şi evaluarea politicilor publice 

CURS 15 – ELABORAREA SI IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL MANAGERIAL INTERN

NR. REFERINŢĂ SEAP = 15 COLUMNA – CURS 7 ZILE MUNTE

Tematica:

 1. Organizarea comisiei pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial intern
 2. Elaborarea planului de dezvoltare a sistemului de control managerial intern
 3. Identificarea activitatilor pentru care este necesar să se elaboreze proceduri
 4. Realizarea procedurilor de sistem, a procedurilor operaționale și a întregii documentații necesare implementării sistemului
 5. Identificarea principalelor riscuri şi a măsurilor necesare contracararea acestora
 6. Identificarea situațiilor generatoare și potential generatoare de întreruperi ale activității
 7. Stabilirea obiectivelor de tip SMART la nivelul instituţiei
 8. Stabilirea circuitului documentelor și a informațiilor din instituție
 9. Intocmirea rapoartelor semestriale/anuale privind stadiul implementării standardelor de control managerial intern
 10. Elaborarea Codului de etică la nivelul instituției
 11. Principii și norme de realizare a auditului intern în instituțiile publice

CURS 16 – ANTICORUPTIE, ETICA, INTEGRITATE, TRANSPARENTA SI DEONTOLOGIE PROFESIONALA

NR. REFERINŢĂ SEAP = 16 COLUMNA – CURS 7 ZILE MUNTE

Tematica:

 1. Etica si deontologia
 2. Bazele integritatii publice
 3. Sistemul national de integritate
 4. Transparenţă şi liber acces la informaţiile de interes public
 5. Transparența decizională
 6. Normele deontologice aplicabile functionarilor publici
 7. Normele deontologice aplicabile personalului contractual din administratia publica
 8. Politici anticorupție 
 9. Principalele reglementări anticorupție instituite prin Legea nr. 161/2003

CURS 17 – REGIMUL JURIDIC APLICABIL DOMENIULUI PUBLIC SI GESTIONAREA PATRIMONIULUI

NR. REFERINŢĂ SEAP = 17 COLUMNA – CURS 7 ZILE MUNTE

Tematica:

 1. Regimul juridic al domeniul public: proprietatea publica si proprietatea privata a statului
 2. Legislatia privind domeniul public al statului;
 3. Legislaţia privind domeniul privat al statului;
 4. Regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica
 5. Intocmirea si actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privata a statului si a drepturilor reale supuse inventarierii
 6. Intocmirea si actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate publica a statului
 7. Legislaţia privind parteneriatul public-privat
 8. Administrarea şi gestionarea patrimoniului public (gestiuni, gestionari, răspunderi)
 9. Inventarierea patrimoniului unei entităţi publice
 10. Evidenţa patrimoniului unei entităţi publice
 11. Întreţinerea patrimoniului instituţiei publice
 12. Elaborarea procedurii privind gestionarea şi administrarea patrimoniului public

 CURS 18 – INCLUZIUNE SOCIALA, EGALITATE DE SANSE SI NEDISCRIMINARE

NR. REFERINŢĂ SEAP = 18 COLUMNA – CURS 7 ZILE MUNTE

Tematica:

 1. Incluziune sociala vs. ecluziune sociala
 2. Scopul strategiillor de protective sociala
 3. Prevenirea si combaterea marginalizarii sociale
 4. Accesul pe piata muncii a grupurilor vulnerabile
 5. Strategia nationala privind incluziunea sociala si reducerea saraciei pentru perioada 2015 – 2020
 6. Egalitate de sanse si nediscriminare

CURS 19 – LEADERSHIP SI ABILITATI MANAGERIALE (

NR. REFERINŢĂ SEAP = 19 COLUMNA – CURS 7 ZILE MUNTE 

Tematica:

 1. Determinarea esenței leadership-ului
 2. Înțelegerea rolului și a importanței leadershipului în atingerea obiectivelor organizației
 3. Însușirea diverselor abordări asupra leadership-ului
 4. Stabilirea componentelor leadership-ului
 5. Distincția între rolurile de manager și leader
 6. Cunoașterea caracteristicilor comune tuturor tipurilor de lideri de grupuri eficiente
 7. Explicarea abilităților și comportamentelor specifice ale liderilor asociate cu eficacitatea leadershipului
 8. Definirea leadershipului charismatic și identificarea componentelor comportamentale ale liderilor charismatici vs. lideri noncharismatici

CURS 20 – AUDIT INTERN ÎN SECTORUL PUBLIC 

NR. REFERINŢĂ SEAP = 20 COLUMNA – CURS 7 ZILE 

Tematica:

 1. Organizarea comisiei pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial intern
 2. Elaborarea planului de dezvoltare a sistemului de control managerial intern
 3. Identificarea activitatilor pentru care este necesar să se elaboreze proceduri
 4. Realizarea procedurilor de sistem, a procedurilor operaționale și a întregii documentații necesare implementării sistemului
 5. Identificarea principalelor riscuri şi a măsurilor necesare contracararea acestora
 6. Identificarea situațiilor generatoare și potential generatoare de întreruperi ale activității
 7. Stabilirea obiectivelor de tip SMART la nivelul instituţiei
 8. Stabilirea circuitului documentelor și a informațiilor din instituție
 9. Intocmirea rapoartelor semestriale/anuale privind stadiul implementării standardelor de control managerial intern
 10. Elaborarea Codului de etică la nivelul instituției
 11. Principii și norme de realizare a auditului intern în instituțiile publice

CURS 21 – MANAGEMENT PERFORMANT IN ADMINISTRATIA PUBLICA

NR. REFERINŢĂ SEAP = 21 COLUMNA – CURS 7 ZILE MUNTE

Tematica:

 1. Structura organizatorică şi funcţională a unei organizaţii publice: organizarea formală şi organizarea non-formală;
 2. Obiectivele instituţionale
 3. Funcţii, roluri şi atribuţii în managementul public;
 4. Sisteme de management public: metode, tehnici şi instrumente; funcţii publice de conducere;
 5. Componente moderne ale managementului public: managementul de proiect, managementul riscului, etc.;
 6. Identificarea şi alocarea resurselor, accesul la resurse;
 7. Instrumente de monitorizare şi control operaţionale în managementul public modern.
 8. Dezbaterea conceptului de performanţă în instituţiile publice

CURS 22 – MANAGEMENTUL PROIECTELOR

NR. REFERINŢĂ SEAP = 22 COLUMNA – CURS 7 ZILE MUNTE

Tematica:

 1. Stabilirea scopului proiectului
 2. Stabilirea cerintelor de management integrat al proiectului
 3. Planificarea activitatilor si jaloanelor proiectului
 4. Gestiunea utilizarii costurilor si resurselor operationale pentru proiect
 5. Realizarea procedurilor de achizitii pentru proiect
 6. Managementul riscurilor
 7. Managementul echipei de proiect
 8. Managementul comunicarii in cadrul proiectului
 9. Managementul calitatii proiectului

CURS 23 – MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE SI SALARIZAREA PERSONALULUI DIN SECTORUL PUBLIC

NR. REFERINŢĂ SEAP = 23 COLUMNA – CURS 7 ZILE MUNTE

Tematica:

 1. Managementul resurselor umane – legislație, roluri, principii, proceduri și obiective
 2. Dezvoltarea personala – notiune, principii si valori
 3. Dezvoltarea carierei: definiţie, obiective şi stadii
 4. Planificarea dezvoltării carierei
 5. Managementul propriei cariere
 6. Planul individual de dezvoltare personală a funcţionarilor publici
 7. Dezvoltarea carierei şi pregătirea profesională
 8. Motivarea funcționarilor publici
 9. Motivarea intrinsecă și motivarea extrinsecă
 10. Aplicarea legislaţiei privind salarizarea personalului din instituţiile publice

CURS 24 – MANAGEMENTUL SERVICIILOR SOCIALE SI DE ASISTENTA SOCIALA

NR. REFERINŢĂ SEAP = 24 COLUMNA – CURS 7 ZILE MUNTE

Tematica:

 1. Noţiuni introductive
 2. Politica asistentei sociale in statele moderne
 3. Institutionalizare, dezinstitutionalizare, integrarea in comunitate
 4. Rolurile si functiile managementului in organizarea serviciilor sociale si de asistenta sociala
 5. Sisteme de management public: metode, tehnici si instrumente, functii publice de conducere
 6. Stabilirea si prioritizarea obiectivelor institutionale
 7. Principalele componente ale managementului public modern
 8. Stil de leadership si luarea deciziilor in organismele publice
 9. Instrumente de monitorizare si control operational in managementul public modern

 CURS 25 – MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA, SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA

NR. REFERINŢĂ SEAP = 25 COLUMNA – CURS 7 ZILE MUNTE

Tematica:

 1. Managementul situațiilor de urgență – principalele reglementări în domeniu
 2. Legislaţia în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
 3. Sistemul de Management al SSM
 4. Politici, obiective si instrumente de implementare a Sistemului de Management al SSM
 5. Proceduri de lucru specifice SSM
 6. Prevenirea riscurilor de accidentare si de imbolnavire profesionala.
 7. Instruirea, Formarea, Informarea, Consultarea si Participarea Lucratorilor
 8. Organizarea activitatii de prevenire si protectie in domeniul SSM
 9. Autorizarea funcţionarii din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă
 10. Accidente de munca si boli profesionale
 11. Echipamentul individual de protectie – definitii si clasificare

CURS 26 –  MANAGEMENTUL TIMPULUI, AL STRESULUI SI AL RISCURILOR

NR. REFERINŢĂ SEAP = 26 COLUMNA – CURS 7 ZILE MUNTE

Tematica:

 1. Intelegerea corecta a gestionarii timpului in raport cu activitatile zilnice
 2. Invatarea prioritizatizarii sarcinilor in raport cu timpul de lucru
 3. Constientizarea si administrarea eficienta a timpului
 4. Evaluarea atitudinii fata de timp si sarcini
 5. Identificarea elementelor de necesitate a managementului timpului
 6. Identificarea factorilor care influenteaza folosirea timpului
 7. Identificarea factorilor care duc la risipa de timp ,,hotii de timp’’
 8. Ce este stresul si care sunt cauzele acestuia
 9. Identificarea simptomelor la persoanele afectate de stres
 10. Sindromul Burnout
 11. Stresul oxidativ
 12. Cunoașterea riscurilor și dezbaterea măsurilor de eliminare a factorilor de stres
 13. Tehnici de înlăturare a stresului
 14. Managementul riscurilor in activitatea angajatilor din sectorul public

CURS 27 – MEDIEREA SI GESTIONAREA CONFLICTELOR IN INSTITUTIILE PUBLICE

NR. REFERINŢĂ SEAP = 27 COLUMNA – CURS 7 ZILE MUNTE

Tematica:

 1. Definitii si abordare generala
 2. Principiile, Obiectivul si Dimensiunile medierii
 3. Rolul si competentele mediatorului
 4. Reguli de baza si deontologie profesionala
 5. Tipuri de mediatori
 6. Mecanisme şi tipuri de conflicte
 7. Managementul si rezolvarea conflictelor
 8. Fazele procesului de mediere
 9. Metode si tehnici de mediere
 10. Arta intervievarii
 11. Tipuri comportamentale in timpul medierii

CURS 28 – POLITIE LOCALA – LEGISLATIE SI PROCEDURI

NR. REFERINŢĂ SEAP = 28 COLUMNA – CURS 7 ZILE MUNTE

Tematica:

 1. Cadrul legislativ privind organizarea și funcționarea poliției locale (Legea nr. 155/2010)
 2. Drepturile și obligațiile polițistului local
 3. Modul de acţiune pentru prevenirea infractiunilor si a altor fapte antisociale
 4. Cooperarea structurilor de ordine si siguranta publica
 5. Modalitati de imbunatatire a comunicarii la nivelul poliţiei locale
 6. Actiuni proactive si actiuni reactive
 7. Legea nr. 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare
 8. Legea nr. 295/2004, privind regimul armelor şi muniţiilor, cu modificările şi completările ulterioare
 9. Legea nr. 61/1991, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice,
 10. Legea nr. 12/1990, privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite
 11. Legea nr. 487/2002, legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice, cu completările ulterioare
 12. Legea nr. 60/1991, privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice
 13. H.G. nr. 123/ 2002, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii nr. 544/2001
 14. H.G. nr. 36/1996, privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind exploatarea şi menţinerea în bună stare a drumurilor publice
 15. Asigurarea legalitatii proceselor-verbale de sanctionare contraventionala.

CURS 29 – REGISTRUL AGRICOL, CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA

NR. REFERINŢĂ SEAP = 31 COLUMNA – CURS 7 ZILE MUNTE

Tematica:

 1. Organizarea registrului agricol
 2. Intocmirea registrului agricol
 3. Completarea registrului agricol
 4. Controlul datelor din registrul agricol
 5. Centralizarea datelor din registrul agricol
 6. Raportarea datelor din registrul agricol
 7. Fond funciar – principalele noțiuni și reglementări aplicabile
 8. Noțiuni generale de cadastru și legislatia aplicabilă
 9. Lucrări de cadastru, culegerea datelor și planul cadastral
 10. Publicitate imobiliară 

CURS 30 – REGIMUL JURIDIC AL ACTELOR SI CONTRACTELOR ADMINISTRATIVE SI METODOLOGIA INTERPRETARII SI PUNERII IN EXECUTARE A LEGII

NR. REFERINŢĂ SEAP = 30 COLUMNA – CURS 7 ZILE MUNTE

Tematica:

 1. Conceptul de act administrativ (terminologie şi definiţie)
 2. Trăsăturile actelor administrative
 3. Regimul juridic al actelor administrative
 4. Elementele actelor administrative
 5. Condiţiile de valabilitate ale actelor administrative
 6. Caracterele actelor administrative
 7. Procedura emiterii si adoptarii actelor administrative
 8. Căile administrative de atac
 9. Efectele actelor administrative
 10. Nulitatea şi inexistenţa actelor administrative
 11. Notiunea de contract administrativ si evolutia teoriei contractului administrative
 12. Regimul juridic al contractelor administrative
 13. Interpretarea actelor normative
 14. Metodele si rezultatele interpretarii actelor administrative
 15. Formele realizării dreptului: respectare, aplicare, executare.

CURS 31 – PROTECTIA MEDIULUI SI MANAGEMENTUL DESEURILOR 

NR. REFERINŢĂ SEAP = 29 COLUMNA – CURS 7 ZILE MUNTE

Tematica:

 1. Fundamente teoretice privind dreptul mediului
 2. Izvoarele dreptului mediului
 3. Principii, elementele strategice şi modalităţi de implementare a politicilor de mediu
 4. Institutionalizarea dreptului mediului
 5. Instituţia răspunderii juridice în dreptul mediului
 6. Managementul deşeurilor
 7. Istoricul dezvoltării durabile
 8. Acţiuni întreprinse la nivelul UE
 9. Principiile dezvoltării durabile

CURS  32 – IMPLEMENTAREA REGULAMENTULUI GENERAL DE PROTECTIE A DATELOR (GDPR) IN INSTITUTIILE PUBLICE

NR. REFERINŢĂ SEAP =  06 COLUMNA – CURS 7 ZILE MUNTE

Tematica:

 1. Ce reprezintă GDPR
 2. Cine poate îndeplini funcția de responsabil cu protecția datelor
 3. Sarcinile responsabilului cu protecția datelor
 4. Principii şi valori cuprinse în motivarea Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE
 5. Analiza principalelor dispoziţii ale Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a directivei 95/46/CE
 6. Evaluarea impactului GDPR la nivelul instituţiei
 7. Evaluarea politicilor şi măsurilor luate la nivelul instituţiei pentru protecţia datelor cu caracter personal.

CURS  33 – SECRETARIAT, ARHIVARE, BIBLIOTECONOMIE SI MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR

NR. REFERINŢĂ SEAP =  33 COLUMNA – CURS 7 ZILE MUNTE

Tematica:

 1. Specificul activităţii de secretariat; roluri și atribuții
 2. Tehnica corespondenței și controlul înregistrărilor
 3. Norme şi instrucţiuni privind arhivarea documentelor
 4. Normative privind spațiile de arhivare
 5. Arhivarea electronică a documentelor
 6. Controlul circuitului documentelor
 7. Biblioteconomia
 8. Managementul documentelor

CURS  34 – AUDITUL CALITATII SERVICIILOR PUBLICE SI CONTROLUL MANAGERIAL INTERN

NR. REFERINŢĂ SEAP = 39 COLUMNA – CURS 7 ZILE LITORAL

Tematica (Managementul implementarii Cadrului comun de autoevaluare a modului de functionare a institutiilor publice):

 1. MANAGEMENTUL CALITATII
 2. Generalitati
 3. Teoria TQM – ciclul PDCA
 4. Pricipiile Sistemului de management al calitatii
 5. Seria de Standarde privind Calitatea
 6. Sistemul de Management Integrat al organizatiei.
 7. CADRUL COMUN DE AUTOEVALUARE A MODULUI DE FUNCTIONARE A INSTITUTIILOR PUBLICE
 8. Definitie, rol, scop
 9. Avantajele utilizarii CAF
 10. STRUCTURA CAF
 11. Principii
 12. Criterii si Subcriterii CAF
 13. IMPLEMENTAREA CAF
 14. Faza premergatoare – Organizare
 15. Procesul de Autoevaluare – Notare
 16. Planul de actiuni / Prioritizare/ Reevaluare

CURS  35 – TAXE, IMPOZITE LOCALE SI EXECUTARE SILITA

NR. REFERINŢĂ SEAP = 35 COLUMNA – CURS 7 ZILE MUNTE

Tematica:

 1. Instrumentele şi limitele autonomiei financiare locale
 2. Reguli şi proceduri de execuţie bugetară la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale
 3. Principii, reguli şi proceduri de administrare fiscală
 4. Regimul impozitelor şi taxelor locale
 5. Executorii bugetari locali
 6. Procedura executarii creanțelor fiscale

CURS  36 – TRANSPARENTA SI LIBERUL ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC 

NR. REFERINŢĂ SEAP = 36 COLUMNA – CURS 7 ZILE

Tematica:

 1. Ce este transparenţa şi importanţa ei
 2. Transparenţa şi sistemul naţional de integritate
 3. Controlul cetăţenesc al activităţii administraţiei publice
 4. Liberul acces la informaţiile de interes public (Legea nr. 544/2001)
 5. Transparenţa decizională (Legea nr. 52/2001)
 6. Transparenţa şi buna guvernare
 7. Rezistenţa la schimbare – schimbări culturale şi comportamentale

 CURS 37 – URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI SI DISCIPLINA IN CONSTRUCTII

NR. REFERINŢĂ SEAP = 37 COLUMNA – CURS 7 ZILE MUNTE

Tematica:

 1. Natura si specificul activitatilor de urbanism
 2. Implicarea serviciului “Disciplina in constructii, protectia mediului si afisaj stradal“ in respectarea prevederilor legale in vigoare
 3. Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul: a) Planul urbanistic general (PUG); b) Planul urbanistic zonal (PUZ); c) Planul urbanistic de detaliu (PUD)
 4. Legea nr. 50/ 1990, republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
 5. Certificatul de urbanism, autorizatia de construire si autorizatia de desfiintare
 6. Atributiile autoritatilor locale privind respectarea dispozitiilor Legii nr. 50/1991
 7. Disciplina în construcții

CURS 38 – FUNCTIA SI FUNCTIONARUL PUBLIC IN CONTEXT EUROPEAN

NR. REFERINŢĂ SEAP = COLUMNA – CURS 7 ZILE MUNTE

Tematica:

 1. Funcţia şi funcţionarul public – noţiune şi trăsături
 2. Regimul juridic aplicabil funcţionarilor publici în România
 3. Noţiunea de funcţie publică în context european
 4.  Elemente de drept comparat la nivelul legislaţiei statelor europene
 5. Etica şi morala ca valori europene în exercitarea funcţiei publice
 6. Codificarea valorilor etice şi morale pentru funcţia publică
 7. Reguli referitoare la folosirea prerogativelor de putere publică
 8. Angajarea răspunderii juridice  a funcţionarilor publici

CURS 39 – BAZELE ADMINISTRATIEI PUBLICE – INTERPRETAREA SI PUNEREA IN EXECUTARE A LEGII

NR. REFERINŢĂ SEAP = COLUMNA – CURS 7 ZILE MUNTE

Tematica:

 1. Principiile de organizare si functionare a administratiei publice 
 2. Notiunea si specificul activitatii serviciilor publice 
 3. Principalele rationalitati utilizate in abordarea activitatii din sectorul public
 4. Regimul juridic aplicabil servicilor publice 
 5. Abordarea manageriala a gestiunii serviciilor publice 
 6. Raspundere si responsabilitate in activitatea serviciilor publice 
 7. Specificul procesului decizional la nivelul serviciilor publice 
 8. Noțiunea și trăsăturile normei juridice
 9. Clasificarea normelor juridice
 10. Acțiunea în timp, spațiu și asupra persoanelor a normelor juridice
 11. Noțiunea interpretării normelor juridice
 12. Metodele interpretării normelor juridice
 13. Argumentele folosite în interpretarea normelor juridice
 14. Rezultatele interpretării
 15. Aplicarea normelor juridice

TOATE CURSURILE DIN GRILA POT FI ORGANIZATE LA CERERE SI LA SEDIUL INSTITUTIEI !

NOU ! DESCARCA DE AICI OFERTA CURSURI DE PERFECTIONARE DE 7 ZILE FUNCTIONARI PUBLICI LITORAL 2019 (Mamaia, Jupiter, Venus, Olimp, Cap Aurora si Neptun)

(Cele mai mici tarife de curs si cazare, de la 1640 lei/7 nopti cazare, cu 800 lei bonuri de masa si mic dejun inclus)

NOU !  DESCARCA OFERTA CURSURI PERFECTIONARE MUNTE SINAIA IUNIE – DECEMBRIE 2019

CONTACT INSCRIERI CURSURI : 0724.39.49.14

Pentru detalii sunati la 0724.39.49.14 !

SCOALA DE VARA COLUMNA 2019

Stimati colegi

Va invitam si in acest an sa participati la cursurile noastre de perfectionare ce se adreseaza angajatilor din sectorul public !

Cursurile abordeaza teme de maxima noutate pentru sectorul public, precum: urbanism, taxe si impozite locale, management performant in administratia publica, registrul agricol, contabilitate bugetara si control financiar preventiv, audit public intern, contencios administrativ si multe altele.

Pentru edificare va rugam sa consultati cu atentie programa noastra de cursuri organizate la munte si pe litoral :

DESCARCA DE AICI OFERTA COMPLETA CURSURI DE PERFECTIONARE LITORAL 2019

GRILE COMPLETE DE CURSURI PENTRU ADMINISTRATIA PUBLICA 2019 !

NOU ! DESCARCA OFERTA COMPLETA CURSURI PERFECTIONARE 7 zile MUNTE 2019 SINAIA (septembrie, octombrie, noiembrie si decembrie 2019)

CURSURI PRIMARI SI CONSILIERI LOCALI 2019

NOU ! DESCARCA DE AICI OFERTA CURSURI DE PERFECTIONARE DE 7 ZILE FUNCTIONARI PUBLICI LITORAL 2019 (Mamaia, Jupiter, Venus, Olimp, Cap Aurora si Neptun)

(Cele mai mici tarife de curs si cazare, de la 1.600 lei/7 nopti cazare, bonuri de masa si mic dejun)

NOU ! DESCARCA DE AICI OFERTA CURSURI FUNCTIONARI PUBLICI 7 zile MUNTE 2019  (seria septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie 2019)

CURSURI DE PERFECTIONARE PENTRU ALESII LOCALI – GRILA 2019

Venim în fața dumneavoastră cu următoarea propunere de cursuri de perfecționare de 7 zile ce se adresează consilierilor locali din UAT-uri, având ca rol îmbunătățirea cunoștințelor acestora referitoare la procesele ce trebuie derulate la nivelul instituției în fundamentarea legală, oportună și obiectivă a deciziilor la nivel local:

Curs 1 – Elaborarea, aprobarea, execuţia şi încheierea exerciţiului bugetar la nivel local
Curs 2 – Administraţia publică locală – principalele norme juridice de organizare şi funcţionare
Curs 3 – Rolul consilierilor locali în promovarea şi aprobarea unor măsuri cu privire la eficientizarea acţiunilor poliţiei locale la nivelul comunităţii
Curs 4 – Rolul consilierilor locali în promovarea şi aprobarea unor măsuri cu privire la creşterea calităţii învăţământului la nivel local
Curs 5 – Rolul consilierilor locali în promovarea valorilor culturale naţionale şi locale la nivelul comunităţii pe care o gestionează

 Desfășurarea cursului și cazarea participanţilor se poate face la alegere în următoarele locaţii:

Unitate cazare Tarif cazare Include
Hotel Marami*** Sinaia 1.900 lei cu tva inclus Cazare 7 nopti, mic dejun si 800 lei bonuri de masa pentru pranza si cina
Popasul Haiducilor*** Sinaia 1.900 lei cu tva inclus Cazare 7 nopti, mic dejun si 800 lei bonuri de masa pentru pranza si cina
Hotel Stavilar*** Sinaia 1.900 lei cu tva inclus Cazare 7 nopti, mic dejun si 800 lei bonuri de masa pentru pranza si cina
Hotel Arca lui Noe**** Sinaia  2.400 lei cu tva inclus Cazare 7 nopti, mic dejun si 800 lei bonuri de masa pentru pranz si cina

Taxa de curs este de 730 lei/pers. şi se va achita în contul Asociaţiei Universitare Columna, conform facturii fiscale.

SOLICITA OFERTA CURSURI PERFECTIONARE ALESI LOCALI SINAIA 2019:

la adresa de mail inscrieri@asociatiacolumna.ro 
sau  la telefon
0724.39.49.14 

CURSURI CONTABILITATEA INSTITUTIILOR PUBLICE 2019

CURS CONTABILITATEA FINANCIARA A INSTITUTIILOR PUBLICE SI REALIZAREA CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV 2019

Curs organizat si recunoscut conform H.G. nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesionala a functionarilor publici. Cursul poate fi achizitionat si din catalogul SEAP (numarul de referinta : 10 COLUMNA – CURS 7 ZILE MUNTE) !

Cursul se organizeaza atat in statiunea Sinaia, cat si pe litoral. Puteti descarca ofertele de mai jos: 

(Cele mai mici tarife de curs si cazare, de la 1600 lei/7 nopti cazare, cu 600 lei bonuri de masa si mic dejun inclus sau 1900 lei, cu 800 lei bonuri de masa)

NOU ! DESCARCA DE AICI OFERTA CURSURI FUNCTIONARI PUBLICI 7 zile MUNTE 2019  (seria septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie 2019)

Tematica abordata:

1. Organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice
2. Elementele situatiilor financiare
3. Contabilitatea elementelor patrimoniale
4. Contabilitatea imobilizărilor
5. Contabilitatea stocurilor
6. Contabilitatea decontarilor cu tertii
7. Contabilitatea trezoreriei
8. Contabilitatea veniturilor si finantarilor
9. Contabilitatea cheltuielilor
10. Controlul financiar preventiv
11. Utilizare Forexebug
12. Management financiar in institutiile publice
Cursul se adreseaza contabililor din institutiile publice, cu si fara experienta in domeniu. In cadrul cursului va veti familiariza cu aspecte practice din activitatea contabila a institutiilor publice. 

CURSURI REGISTRUL AGRICOL SI CADASTRU 2019

CURS REGISTRUL AGRICOL SI CADASTRU 2019

Curs organizat si recunoscut conform H.G. nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesionala a functionarilor publici. Cursul poate fi achizitionat si din catalogul SEAP (numarul de referinta : 29 COLUMNA – CURS 7 ZILE MUNTE) !

Cursul se organizeaza atat in statiunea Sinaia, cat si pe litoral. Puteti descarca ofertele de mai jos

(Cele mai mici tarife de curs si cazare, de la 1600 lei/7 nopti cazare, cu 600 lei bonuri de masa si mic dejun inclus sau 1900 lei, cu 800 lei bonuri de masa)

NOU ! DESCARCA DE AICI OFERTA CURSURI FUNCTIONARI PUBLICI 7 zile MUNTE 2019  (seria septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie 2019)

Tematica abordata:
1. Organizarea registrului agricol
2. Intocmirea registrului agricol
3. Completarea registrului agricol
4. Controlul datelor din registrul agricol
5. Centralizarea datelor din registrul agricol
6. Raportarea datelor din registrul agricol
7. Fond funciar – principalele noțiuni și reglementări aplicabile
8. Noțiuni generale de cadastru și legislatia aplicabilă
9. Lucrări de cadastru, culegerea datelor și planul cadastral

Cele mai bune oferte de cursuri pentru sectorul public !

CURSURI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA SI SSM 2019

CURS MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA, SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA 2019

NR. REFERINTA SEAP = 25 COLUMNA – CURS 7 ZILE MUNTE

(Cele mai mici tarife de curs si cazare, de la 1600 lei/7 nopti cazare, cu 600 lei bonuri de masa si mic dejun inclus sau 1900 lei, cu 800 lei bonuri de masa)

NOU ! DESCARCA DE AICI OFERTA CURSURI FUNCTIONARI PUBLICI 7 zile MUNTE 2019  (seria septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie 2019)

Tematica eferenta cursului: 
 1. Managementul situațiilor de urgență – principalele reglementări în domeniu
 2. Legislaţia în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
 3. Sistemul de Management al SSM
 4. Politici, obiective si instrumente de implementare a Sistemului de Management al SSM
 5. Proceduri de lucru specifice SSM
 6. Prevenirea riscurilor de accidentare si de imbolnavire profesionala.
 7. Instruirea, Formarea, Informarea, Consultarea si Participarea Lucratorilor
 8. Organizarea activitatii de prevenire si protectie in domeniul SSM
 9. Autorizarea funcţionarii din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă
 10. Accidente de munca si boli profesionale
 11. Echipamentul individual de protectie – definitii si clasificare

INFO: PUTETI CONSULTA AICI LEGISLATIA I.G.S.U.

CURSURI URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI SI DISCIPLINA IN CONSTRUCTII 2019

CURSURI URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI SI DISCIPLINA IN CONSTRUCTII 2019

Curs organizat si recunoscut conform H.G. nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesionala a functionarilor publici. Cursul poate fi achizitionat si din catalogul SEAP (numarul de referinta : 36 COLUMNA – CURS 7 ZILE MUNTE) !

Cursul se organizeaza atat in statiunea Sinaia, cat si pe litoral. Puteti descarca ofertele de mai jos: 

(Cele mai mici tarife de curs si cazare, de la 1600 lei/7 nopti cazare, cu 600 lei bonuri de masa si mic dejun inclus sau 1900 lei, cu 800 lei bonuri de masa)

NOU ! DESCARCA DE AICI OFERTA CURSURI FUNCTIONARI PUBLICI 7 zile MUNTE 2019  (seria septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie 2019)

Tematica: 
 1. Natura si specificul activitatilor de urbanism
 2. Implicarea serviciului “Disciplina in constructii, protectia mediului si afisaj stradal“ in respectarea prevederilor legale in vigoare
 3. Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul: a) Planul urbanistic general (PUG); b)Planul urbanistic zonal (PUZ); c) Planul urbanistic de detaliu (PUD)
 4. Legea nr. 50/ 1990, republicata privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
 5. Certificatul de urbanism, autorizatia de construire si autorizatia de desfiintare
 6. Atributiile autoritatilor locale privind respectarea dispozitiilor Legii nr. 50/1991
 7. Disciplina în construcții
Descriere curs: curs de tip work-shop bazat pe analiza legislativa, prezentare cazuri practice, analiza principalelor norme juridice si documente utilizate in domeniul urbanismului, disciplinei in constructii si amenajarii teritoriului. 

In cadrul cursului este analizat si standardul ocupational pentru ocupatia SEF SERVICIU URBANISM din domeniul Administratie publica si aparare, standard aprobat de catre Consiliul pentru Standarde Ocupaţionale şi Atestare (COSA) la data de 11-07-2000 . DESCARCA DE AICI STANDARD OCUPATIONAL cu atributiile si competentele specifice ocupatiei SEF SERVICIU URBANISM

Formator certificat ANC: ing. MOISE VIORICA
NOTA: Pe parcursul cursurilor primiti modele de caiet de sarcini achizitie PUG . Mai mult, primiti suport de curs actualizat, plus materiale suplimentare ! 

Extras din suportul de curs:

Natura şi specificul activităţilor de urbanism

“Activitatea de amenajarea a teritoriului şi de urbanism trebuie sa se desfăşoare cu respectarea autonomiei locale, pe baza principiului parteneriatului, transparenţei, descentralizării serviciilor publice, participării populaţiei în procesul de luare a deciziilor, precum şi al dezvoltării durabile, conform cărora deciziile generatiei prezente trebuie sa asigure dezvoltarea, fără a compromite dreptul generaţiilor viitoare la existenta şi dezvoltare proprie.

Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale răspund, potrivit Legii nr.350/2001, de activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism.

a) Amenajarea teritoriului

           Activitatea de amenajare a teritoriului se exercită pe întregul teritoriu al României, pe baza principiului ierarhizării, coeziunii economice, sociale şi teritoriale şi integrării spaţiale, la nivel naţional, regional şi judeţean. Această activitate trebuie să fie: globală, urmărind coordonarea diferitelor politici sectoriale într-un ansamblu integrat; funcţională, trebuind să ţină seama de cadrul natural şi construit bazat pe valori de cultură şi interese comune; prospectivă, trebuind să analizeze tendinţele de dezvoltare pe termen lung a fenomenelor şi intervenţiilor economice, ecologice, sociale şi culturale şi să ţină seama de acestea în aplicare; democratică, asigurând participarea populaţiei şi a reprezentanţilor ei politici la adoptarea deciziilor.

Scopul de bază al amenajării teritoriului îl constituie armonizarea la nivelul întregului teritoriu a politicilor economice, sociale, ecologice şi culturale, stabilite la nivel naţional şi local pentru asigurarea echilibrului în dezvoltarea diferitelor zone ale tarii, urmărindu-se creşterea coeziunii şi eficientei relaţiilor economice şi sociale dintre acestea.

Activitatea de amenajare a teritoriului se exercita pe întregul teritoriu al României, pe baza principiului ierarhizarii, coeziunii şi integrării spaţiale, la nivel naţional, regional şi judeţean.

Obiectivele principale ale amenajării teritoriului sunt următoarele:

   – dezvoltarea economică şi socială echilibrata a regiunilor şi zonelor, cu respectarea specificului acestora;

   – îmbunătăţirea calităţii vieţii oamenilor şi colectivităţilor umane;

   – gestionarea în spiritul dezvoltării durabile a resurselor naturale şi a peisajelor naturale şi culturale;

   – utilizarea raţională a teritoriului.

   – conservarea şi dezvoltarea diversităţii culturale.

         Autoritatea publică are responsabilitatea dezvoltării armonioase a teritoriului/teritoriilor aflat/aflate în raza sa de competenţă. În acest scop, operatorii economici sau instituţiile care deţin imobile, instalaţii şi/sau echipamente de interes public ori care prestează un serviciu public au obligaţia de a pune la dispoziţia autorităţii publice, cu titlu gratuit, la solicitarea acesteia, informaţiile necesare în acţiunile de planificare a dezvoltării teritoriului a localităţii în cauză.

b) Urbanismul

         Activitatea de urbanism cuprinde toate localităţile ţării, organizate în reţea, pe baza ierarhizării şi distribuţiei echilibrate a acestora în teritoriu. Aplicarea obiectivelor are în vedere întregul teritoriu administrativ al oraşelor şi comunelor sau zone din acestea.

        Urbanismul trebuie să reprezinte o activitate:

operaţională, prin detalierea şi delimitarea în teren a prevederilor planurilor de amenajare a teritoriului;

 – integratoare, prin sintetizarea politicilor sectoriale privind gestionarea teritoriului localităţilor;

  – normativă, prin precizarea modalităţilor de utilizare a terenurilor, definirea destinaţiilor şi gabaritelor de clădiri, inclusiv infrastructura, amenajări şi plantaţii.

Urbanismul are ca principal scop stimularea evoluţiei complexe a localităţilor, prin realizarea strategiilor de dezvoltare pe termen scurt, mediu şi lung.

Urbanismul urmăreşte stabilirea direcţiilor dezvoltării spatiale a localităţilor urbane şi rurale, în acord cu potenţialul acestora şi cu aspiraţiile locuitorilor.

Principalele obiective ale activităţii de urbanism sunt următoarele:

 – îmbunătăţirea condiţiilor de viaţa prin eliminarea disfunctionalitatilor, asigurarea accesului la infrastructuri, servicii publice şi locuinţe convenabile pentru toţi locuitorii;

 – crearea condiţiilor pentru satisfacerea cerinţelor speciale ale copiilor, vârstnicilor şi ale persoanelor cu handicap;

 – utilizarea eficienta a terenurilor, în acord cu funcţiunile urbanistice adecvate; extinderea controlată a zonelor construite;

 – protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural construit şi natural;

 – asigurarea calităţii cadrului construit, amenajat şi plantat din toate localităţile urbane şi rurale;

 – protejarea localităţilor impotriva dezastrelor naturale.

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

  În sensul prezentei legi, prin documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism se înţelege planurile de amenajare a teritoriului, planurile de urbanism, Regulamentul general de urbanism şi regulamentele locale de urbanism, avizate şi aprobate conform prezentei legi.

 Documentaţii de amenajare a teritoriului

Documentaţiile de amenajare a teritoriului cuprind propuneri cu caracter director care stabilesc strategiile şi direcţiile principale de evoluţie a unui teritoriu la diverse niveluri de complexitate. Ele sunt detaliate prin reglementări specifice în limitele teritoriilor administrative ale oraşelor şi comunelor.

          Documentaţiile de amenajare a teritoriului sunt următoarele:

a) Planul de amenajare a teritoriului naţional;

b) Planul de amenajare a teritoriului judeţean;

c) Planul de amenajare a teritoriului zonal.

  Planul de amenajare a teritoriului naţional

–  are caracter director şi reprezintă sinteza programelor strategice sectoriale pe termen mediu şi lung pentru întregul teritoriu al ţării.

 –  este compus din secţiuni specializate.

 –  devin obligatorii pentru celelalte planuri de amenajare a teritoriului care le detaliază.

 –  secţiunile Planului de amenajare a teritoriului naţional sunt: Căi de comunicaţie, Ape, Zone protejate, Reţeaua de localităţi, Zone de risc natural, Turismul, Dezvoltarea rurală. Prin lege se pot aproba şi alte secţiuni.

   Planul de amenajare a teritoriului judeţean

– are caracter director şi reprezintă expresia spaţială a programului de dezvoltare socioeconomică a judeţului.

– se corelează cu Planul de amenajare a teritoriului naţional, cu Planul de amenajare a teritoriului zonal, cu programele guvernamentale sectoriale, precum şi cu alte programe de dezvoltare.

 – devin obligatorii pentru celelalte planuri de amenajare a teritoriului şi de urbanism care le detaliază.

–  fiecare judeţ trebuie să deţină Planul de amenajare a teritoriului judeţean şi să îl reactualizeze periodic, la 5 – 10 ani, în funcţie de politicile şi de programele de dezvoltare ale judeţului.

   Planul de amenajare a teritoriului zonal

–  are rol director şi se realizează în vederea soluţionării unor probleme specifice ale unor teritorii. Aceste teritorii pot fi:

a) intercomunale sau interorăşeneşti, compuse din unităţi administrativ-teritoriale de bază, comune şi oraşe;

b) interjudeţene, înglobând părţi din judeţe sau judeţe întregi;

c) regionale, compuse din mai multe judeţe.

Documentaţii de urbanism

           Documentaţiile de urbanism sunt rezultatul unui proces de planificare urbană referitoare la un teritoriu determinat, prin care se analizează situaţia existentă şi se stabilesc obiectivele, acţiunile, procesele şi măsurile de amenajare şi de dezvoltare durabilă a localităţilor. Documentaţiile de urbanism se elaborează de către colective interdisciplinare formate din specialişti atestaţi în condiţiile legii.

Documentaţiile de urbanism sunt următoarele:

    –  Planul urbanistic general şi regulamentul local aferent acestuia;

    –  Planul urbanistic zonal şi regulamentul local aferent acestuia;

    –  Planul urbanistic de detaliu.”

Cele mai bune oferte de cursuri de perfectionare, la cele mai bune preturi !

www.asociatiacolumna.ro 

Contact: 0751.43.49.71 

CURSURI ACHIZITII PUBLICE SINAIA 2019

CURS ACHIZITIILE PUBLICE – REGLEMENTARI, PROCEDURI SI UTILIZARE SICAP 2019

NR. REFERINTA SEAP = 01 COLUMNA – CURS 7 ZILE MUNTE

(Cele mai mici tarife de curs si cazare, de la 1600 lei/7 nopti cazare, cu 600 lei bonuri de masa si mic dejun inclus sau 1900 lei, cu 800 lei bonuri de masa)

NOU ! DESCARCA DE AICI OFERTA CURSURI FUNCTIONARI PUBLICI 7 zile MUNTE 2019  (seria septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie 2019)

Tematica aferenta cursului:
 • Cadrul legislativ al achizitiilor publice
 • Calitatea de autoritate contractanta
 • Atributiile compartimentului intern specializat din cadrul autoritatii contractante
 • Domeniul de aplicare al Legii nr. 98/2016
 • Praguri valorice in achizitiile publice
 • Noutati privind procesul de achizitie publica
 • Strategia anuala de achizitie publica
 • Programul anual al achizitiilor publice
 • Etapizarea procesului de achizitie publica
 • Documentul unic de achizitie european (DUAE)
 • Noile tipuri de proceduri de atribuire
 • Documentatia de atribuire
 • Etapa de organizare a procedurii
 • Evaluarea ofertelor
 • Conflictul de interese
 • Reguli noi utilizare S.I.C.A.P. pentru autorități contractante
NOU ! Dupa curs primit si modele de documente utilizate in cadrul procedurilor de achizitie publica !

Cele mai bune oferte de cursuri pentru sectorul public !

CONTACT: 0724.39.49.14

CURSURI PERFECTIONARE DOMENII ANFP SINAIA 2019

(Cele mai mici tarife de curs si cazare, de la 1.600 lei/7 nopti cazare, cu 600 lei bonuri de masa si mic dejun inclus sau 1.900 lei, cu 800 lei bonuri de masa)

NOU ! DESCARCA DE AICI OFERTA CURSURI FUNCTIONARI PUBLICI 7 zile MUNTE 2019  (seria septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie 2019)

Sala de conferinta Sinaia Arca lui Noe
Sala de conferinta cursuri Asociatia Universitara Columna – Hotel Arca lui Noe Sinaia

CURS 1 – ACTE DE STARE CIVILA SI EVIDENTA POPULATIEI

NR. REFERINTA SEAP = 02 COLUMNA – CURS 7 ZILE MUNTE


CURS 2 – ANTICORUPTIE, INTEGRITATE, TRANSPARENTA SI DEONTOLOGIE PROFESIONALA

NR. REFERINTA SEAP = 03 COLUMNA – CURS 7 ZILE


CURS 3 – APLICAREA METODELOR SI PRINCIPIILOR COMUNICARII ORGANIZATIONALE EFICIENTE

NR. REFERINTA SEAP = 04 COLUMNA – CURS 7 ZILE LITORAL


CURS 4 – CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI JURISDICTII ADMINISTRATIVE

NR. REFERINTA SEAP = 11 COLUMNA – CURS 7 ZILE MUNTE


CURS 5 – DEZVOLTARE ORGANIZATIONALA – LUCRU IN ECHIPA, COMUNICARE, DEZVOLTARE PERSONALA SI LEADERSHIP

NR. REFERINTA SEAP = 12 COLUMNA – CURS 7 ZILE


CURS 6 – DEZVOLTARE PERSONALA SI MANAGEMENTUL CARIEREI PERSONALULUI DIN SECTORUL PUBLIC

NR. REFERINTA SEAP = 13 COLUMNA – CURS 7 ZILE


CURS 7 – ELABORAREA SI IMPLEMENTAREA POLITICILOR PUBLICE LA NIVEL LOCAL

NR. REFERINTA SEAP = 14 COLUMNA – CURS 7 ZILE MUNTE


CURS 8 – ELABORAREA SI IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL MANAGERIAL INTERN

NR. REFERINTA SEAP = 15 COLUMNA – CURS 7 ZILE MUNTE


CURS 9 – LEADERSHIP SI ABILITATI MANAGERIALE

NR. REFERINTA SEAP = 19 COLUMNA – CURS 7 ZILE MUNTE


CURS 10 – LEGISLATIE RUTIERA SI CONDUCERE PREVENTIVA

NR. REFERINTA SEAP = 20 COLUMNA – CURS 7 ZILE 


CURS 11 – MANAGEMENTUL SERVICIILOR SOCIALE SI DE ASISTENTA SOCIALA

NR. REFERINTA SEAP = 24 COLUMNA – CURS 7 ZILE MUNTE


CURS 12 – MEDIEREA SI GESTIONAREA CONFLICTELOR IN INSTITUTIILE PUBLICE

NR. REFERINTA SEAP = 27 COLUMNA – CURS 7 ZILE


CURS 13 – POLITIE LOCALA – MANAGEMENTUL ACTIVITATILOR DE ORDINE SI SIGURANTA PUBLICA, LEGISLATIE SI PROCEDURI

NR. REFERINTA SEAP = 28 COLUMNA – CURS 7 ZILE MUNTE


CURS 14 – RESPECTAREA DREPTURILOR OMULUI IN ACTIVITATEA DIN SECTORUL PUBLIC

NR. REFERINTA SEAP = 32 COLUMNA – CURS 7 ZILE


CURS 15 – TAXE SI IMPOZITE LOCALE. ROLUL SI ATRIBUTIILE CASIERULUI

NR. REFERINTA SEAP = 34 COLUMNA – CURS 7 ZILE


CURS 16 – TRANSPARENTA SI LIBER ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC

NR. REFERINTA SEAP = 36 COLUMNA – CURS 7 ZILE


Grupul ţintă: funcţionari publici, alesi locali şi personal contractual. 

Functionari publici la cursurile Columna
Cursuri functionari publici

Înscrierea la curs se face prin transmiterea cererii de înscriere la adresa de mail inscrieri@asociatiacolumna.ro   .

IMPORTANT ! Derezervarea si returnarea banilor se face cu minim 7 zile inainte de inceperea cursului, in caz contrar nu se returneaza nici taxa de curs, nici contravaloarea serviciilor hoteliere. Prin transmiterea cererii de inscriere va asumati aceasta clauza.


 CONTACT: 0724.39.49.14

GHID VERIFICARE ACHIZITII PUBLICE CCR

ACCESEAZA AICI GHID VERIFICARE ACHIZITII PUBLICE CCR

(EXTRAS DIN GHID) Potrivit prevederilor art. 140 alin. (1) din Constituţia României, Republicată (Monitorul Oficial nr. 767 din 31 octombrie 2003), precum și ale art. 1 alin. (1) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi republicată (Monitorul Oficial nr. 238 din 3 aprilie 2014), denumită în continuare lege, Curtea de Conturi exercită controlul asupra modului de formare, de administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public. Conform prevederilor art. 21 alin. (1) din lege, Curtea de Conturi exercită funcţia de control asupra modului de formare, de administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public, furnizând Parlamentului şi, respectiv, unităţilor administrativ teritoriale rapoarte privind utilizarea şi administrarea acestora, în conformitate cu principiile legalităţii, regularităţii, economicităţii, eficienţei şi eficacităţii. Conform art.1 alin. (2) din lege, această funcţie de control a Curţii de Conturi se realizează prin proceduri de audit public extern prevăzute în standardele proprii de audit, elaborate în conformitate cu standardele de audit general acceptate . controlul, denumit potrivit standardelor internaționale ale instituțiilor supreme de audit (ISSAI) audit de conformitate, abordează măsura în care entitatea auditată respectă legile, regulile, regulamentele, politicile, codurile stabilite sau termenii asupra cărora s-a căzut de acord, cum ar fi clauzele contractelor sau clauzele acordurilor de finanţare. Potrivit legii, Curtea de Conturi efectuează acţiuni de audit financiar, auditul performanţei şi de audit al conformităţii (control).

EXTRAS DIN CUPRINSUL GHIDULUI CCR PE PROBLEME DE INTERES IN DERULAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE PUBLICA:

I. Fundamentarea cheltuielilor cu achizițiile publice și sectoriale înscrise în proiectul de buget propriu, autorizarea, legalitatea şi necesitatea modificărilor aduse prevederilor inițiale ale bugetelor publice referitor la aceste achiziții, precum și angajarea cheltuielilor
cu achizițiile publice și sectoriale
2.3.6.1 Etapa de planificare/pregătire, inclusiv consultarea pieţei
2.3.6.2 Etapa de organizare a procedurii şi atribuirea contractului/acordului-cadru
2.3.6.2.1 Achiziția directă
2.3.6.2.2 Procedura simplificată
2.3.6.2.3 Licitaţia deschisă
2.3.6.2.4 Licitaţia restrânsă
2.3.6.2.5 Negocierea competitivă
2.3.6.2.6 Dialogul competitiv
2.3.6.2.7 Parteneriatul pentru inovare
2.3.6.2.8 Negocierea fără publicare prealabilă/Negocierea fără invitaţie prealabilă la
procedura concurenţială de ofertare
2.3.6.2.9 Concursul de soluţii
2.3.6.2.10 Remedii și căi de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție
publică/sectorială reglementate de Legea nr. 101/2016
II. Lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor cu achizițiile publice și sectoriale
2.3.6.3. Etapa postatribuire contract/acord-cadru, respectiv executarea şi monitorizarea
implementării contractului/ acordului-cadru
2.3.7. Instrumente şi tehnici specifice de atribuire a contractelor de achiziţie publică
2.3.7.1. Acordul cadru
2.3.7.2. Sistemul dinamic de achiziții
2.3.7.3. Licitația electronică
2.3.8 Regimul juridic și actul normativ aplicabil în cazul achiziţiilor mixte
2.3.9 Reguli de determinare a valorii estimate a achiziţiei